Léger, Louis, 1843-1923

Léger, Louis, 1843-1923

Léger, Louis, 1843-1923
See: Léger, Paul Louis, 1843-1923
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw3253391
3 CZ-PrLNM
5 20200307142746.1
8 010227|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABA010 $b cze $e rda
46 $f 1843 $g 1923
100 1# $a Léger, Louis, $d 1843-1923
150 $a měšťanské knihovny
370 $a Toulouse (Francie) $b Paříž (Francie) $f Praha, Česko $c Česko
372 $a slavistika $a bohemistika
374 $a filologové $a slavisté $a vysokoškolští učitelé $a překladatelé
375 $a muž
377 $a fre $a cze $a pol
400 1# $a Léger, Paul Louis, $d 1843-1923 $0 o
670 $a Národní autority ČR $b jo20000080640 $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000080640&local_base=AUT
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_L%C3%A9ger
670 $a Slovník osobností jazykovědné bohemistiky $u http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm
670 $a ACADEMIC $u http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1077531
670 $a HRABOVÁ, Libuše. Louis Léger – slavofil.In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. acultas Philosophica, historica 27 – 1996, s.33-38. $u http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/HIST27/Historica27_04.pdf
670 $a CHROBÁK, Tomáš. Pour la Patrie, pour les Slaves. Les slavisants français et leur rôle publique (1863–1920). Thèse de doctorat de l’Université sous la direction de M. Bernard Michel de l’Institut Renouvin de l’Université Pantheon-Sorbonne (Paris I) et de Mme. Luďa Klusáková de la Faculté des Lettres de l’Université Charles de Prague, 2008, s.37-48. $u http://www.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/IPTX_2007_1_11210_0_116686_0_108244.pdf
670 $a Louis Léger, „velvyslanec Slovanů“ ve světě $b vysílání rádia Plus $u https://plus.rozhlas.cz/louis-leger-velvyslanec-slovanu-ve-svete-7176947
670 $a MARES, Antoine. Louis Léger et Ernest Denis. Profil des deux bohémisants français au XIXe siècle. Iin Bohumila Ferenčuhová, La France et l'Europe centrale (1867-1914). Francúzsko a stredná Európa (1867-1914). Slovanské stúdie n° 2 (actes du colloque des historiens tchèques, slovaques et français à Bratislava les 12 et 13 novembre 1992)
670 $a Badatelna.eu $b osobní fond $u http://www.badatelna.eu/fond/3282/uvod/
678 0# $a Francouzský slavista, profesor slovanských jazyků a literatur na Collège de France, propagátor česko-francouzských styků. -- Narozen 13. ledna 1843 v Toulouse, zemřel 30. dubna 1923 v Paříži. -- Žák Aleksandera Chodźka na Collège de France, kde pak v letech 1885–1923 zastával místo profesora langue et littérature slaves, tj. slovanských jazyků a literatury (pozici, která zde byla zřízena roku 1840 pro Adama Mickiewicze). Již v mládí podlehl módní polské vlně, zanechal studia práv a pustil se do studia slovanských jazyků. V roce 1864 a 1866 podnikl dvě cesty do Čech za účelem nasbírání materiálů o historii českého národa; jeho spisy byly konfiskovány a zakázány v celém císařství. R. 1867 získal doktorát práv na pařížské Sorboně (doktorská práce na téma Cyrille et Methode – studie o obrácení Slovanů ke křesťanství), v letech 1869-1870 přednášel historii jižních Slovanů, gramatiku slovanského jazyka a historii a politiku národa českého. Roku 1870 povolán do Prahy, aby se stal redaktorem časopisu Correspondance slave; V roce 1872 odjel z pověření francouzské vlády do Ruska, což jej výrazně ovlivnilo (1876 jmenován profesorem ruského jazyka; publikoval nové přepracované vydání ruské Reiffovy gramatiky, ruskou literaturu a sborník nazvaný Les racines russe. -- Věnoval se především počátkům slovanských dějin, mytologii a folkloristice a jeho práce se staly klíčovým zdrojem informací pro další západní autory. Ve svém díle zastával pozice panslavismu, soustavně se však zabýval i českými tématy (plynule hovořil i psal česky) Od roku 1885 vedoucí katedry slavistiky na Collège de France; od té doby studoval postupně všechny slovanské jazyky a přednášel o významných událostech z historie společnosti, politiky a literatury; jeho hlavním zájmem bylo vytvoření jednoty Slovanů jako protiváhy k rozpínavosti německého císařství. Jeho jméno dnes nese Legerova ulice v Praze. Po jeho smrti převezl Hanuš Jelínek jeho literární pozůstalost do Prahy – je uložena v LA PNP. -- První bohemikální práce: Chants héroїques et chansons populaires des Slaves de Bohême. Librairie internationale, Paris 1866; L’Etat autrichien: Bohême, Hongrie, Habsbourgs. Librairie du Luxembourg, Paris 1866; La Bohême historique, pittoresque et littéraire. Librairie international, Paris 1867. Z četné knižní tvorby jsou do češtiny přeloženy pouze Paměti slavomilcovy (přel. Zorev, Praha 1907). $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/Louis_Leger_1867_Maixner.png $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/Leger_Louis_podpis.JPG
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Knižní sbírka patřící L. Légerovi se nachází v pařížské knihovně Instititu slavistických studií, kde je k ní k dochován původní lístkový katalog (sign. Leger, ca 3000 sv. knih). Knihy stojí na samostatné signatuře "Leger", mají mnohdy dochováno rukopisné exlibris "L Leger" a některé knihy nesou i rukopisnou dedikaci určenou Légerovi (Edvard Jelínek, ...). Některé knihy se dochovaly též v jiných francouzských knihovnách (např. v Bibliothèque de l´Institut de France) či ve fondu Bibliothèque Thiers (některé z nich posléze přešly do fondu Institutu slavistických studií (původní rozptýlení a znovusjednocení knižního Legerova fondu není příliš jasné). $5 Institut d´études slaves (IES), Paris $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Rukopisné dedikace českým kolegům a přátelům. Jednotlivé knižní exempláře, zjevně knižní dary, se nacházejí rozptýleně i v českých knihovních fondech - např. knihy s rukopisnou dedikací měl ve své knihovně Hanuš Jelínek, knihy s rukopisnou dedikací se nacházejí také ve fondu Pinkas-Odkolek (dedikace S. Pinkasovi, např. „Sob. Pinkas-ovi na památku od LLeger Paris 26 Juin 73." nebo "Na Památku Váš starý oddaný LLeger"). $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond v rozsahu 1 kartónu, 1862-1902 (fragment korespondence, který přivezl r. 1923 z Paříže Hanuš Jelínek). -- Korespondence a) přijatá (V. Jagič, K. Jireček, C. C. Maspero, E. Renan, F. L. Rieger, J. J. Strossmayer, I. S. Turgeněv): b) odeslaná. -- Rukopisy a) vlastní (článek): b) cizí. Zpracováno. BAŤHA, František. Louis Leger, Praha 1962, edice inv. č. 74. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze (http://www.badatelna.eu/fond/3282/uvod/) $9 PROVENIO
856 4# $3 zdroj $y Portrét (K. Maixner, Světozor 1,1867, č.5, s.42) $u http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=SvetozorII/1.1867/5/42.png $9 PROVENIO
856 4# $3 zdroj $u http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=SvetozorII/29.1894-1895/44/517.png $y Portrét u příležitosti České a slovanské etnografické výstavy v Praze v r. 1895 (J. Eckert, Světozor 29, 1894-5, č.4, s.517). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/Leger_Louis_podpis.jpg $y Podpis L. Légera v knihách z jeho majetku (knihovna Institutu slavistických studií v Paříži). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/Fichier_Leger.JPG $y Lístkový katalog knihovny Louise Légera (knihovna Institutu slavistických studií v Paříži). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/Leger_signatura.JPG $y Typická signatura označující knihy z Légerovy knihovny (knihovna Institutu slavistických studií v Paříži). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/razítková signatura Leger.JPG $y Typ razítkové signatury označující knihy z Légerovy knihovny (knihovna Institutu slavistických studií v Paříži). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/Leger_vazba a signatura.JPG $y Vazba čtyřsvazkových Pamětí J. V. Friče v Legerově knihovně. $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/razítko_Thiers.jpg $y Razítko knihovny Thiers v paláci hôtel Dosne-Thiers, která se specializuje na dějiny Francie v 19. století (palác vlastní Francouzský institut, jehož knihovna který spravuje rovněž knižní fond umístěny v paláci Dosne-Thiers). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/razítko_Thiers_Institut.JPG $y Razítko knihovny Thiers v paláci hôtel Dosne-Thiers, jehož knihovnu spravuje Francouzský institut. $9 PROVENIO
856 4# $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/razítko IES.JPG $y Razítkové exlibris knihovny Institutu slavistických studií v Paříži. $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM1/JELINEK/Jelinek_1050/dedikace.jpg $y Rukopisná dedikace v knize "Le Panslavisme" (Knihovna NM, sign.Jelínek 1050) Hanuši Jelínkovi. $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/JELINEK_EDVARD/Leger_in_8°611_dedikace Edv. Jelínka Legerovi.JPG $y Rukopisná dedikace Edvarda Jelínka v jeho knize "Zapomenutý kout slovanský" (Praha 1894) uložené v knihovně Institutu slavistických studií v Paříži (sign. Leger in 8°611): "Slovutný pán pan prof L. Leger račiž přijati Praha 5/IX 1895 E. J.". $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/CENKOV_EMANUEL/Cenkov_Romantikove_dedikace_Leger.jpg $y Rukopisná dedikace Louisi Legerovi v knize E. Čenkova "Romantikové" z r.1918 ("A Monsieur Louis Leger de l´Institut de France Professeur au Collège de France, hommage de reconaissance et d´amitié fidèle. V Praze, dne 3. března 1919 Em. Čenkov"). $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/LEGER/Hanar dedikace Legerovi.JPG $y Autorské rukopisné věnování Mojmíra Hanara (=Jana Grmely) Louisi Légerovi v knize "Slavnostní spis na památku slavného založení Tělocvičné jednoty "Sokola" a rozvinutí praporu ve dnech 23. a 24. srpna 1902 na Mariánských Horách" (Přívoz u Moravské Ostravy 1902) dochované v knihovně Institutu slavistických studií v Paříži (fond Légerovy knihovny, sign. Leger in 4°436): "Slavnému příteli českého národa, slovutnému profesoru - spisovateli na Sorboně p. Louis-Legerovi Mojmír Hanar Paříž, 1914". $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://files.provenio.net/PROVENIO/KNM4/PINKASODKOLEK/2a.jpg $y Rukopisná dedikace S. H. Pinkasovi: "Na Památku Váš starý oddaný LLeger". $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=71604#!?file=186391 $y "A son excellant /sic!/ ami Monsieur Louis Leger votre dévoué Ferda Náprstek Ve Královské Praze dne 1ho ledna 1877" (rukopisná dedikace Ferd, Náprstka v knize A. Heyduka "Cymbál a husle" uložené v osobní knihovně L.Légera, která se nachází v knihovně Institutu slavistických studií v Paříži). $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/34933 $y Jelínek, Hanuš, 1878-1944 $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/42173 $y Jelínek, Edvard, 1855-1897 $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/90750 $y Pinkas, Soběslav Hippolyt, 1827-1901 $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/43706 $y z Čenkova, Emanuel rytíř, 1868-1940 $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/103626 $y Grmela, Jan, 1861-1932 $9 PROVENIO
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/104344 $y Náprstek, Ferdinand Pravoslav, 1824-1887 $9 PROVENIO
900 $a *J-OPRAVA
909 $a CZ
998 $a jaka
Processing history
Permanent link