Dobner, Gelasius, 1719-1790

Dobner, Gelasius, 1719-1790

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3233996
3 CZ-PrLNM
5 20210114144643.5
8 121029|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a Dobner, Gelasius, $d 1719-1790
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Praha $b Praha $c Česká republika
374 $a historiografové
374 $a pedagogové
375 $a muž
400 1# $a Dobner, Job Felix $0 o
400 0# $a Gelasius a Sancta Catharina $0 o
670 $a Slovník českých spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2000.
670 $a Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. 1. vyd. Praha: Academia, 2000.
670 $a Památník národního písemnictví - Průvodce po fondech $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php?id=263&hl=gelasius%20dobner
670 $a PUMPRLA, Václav. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století. 1. vyd. Praha: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010.
670 $a KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918 $u http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=5&name=DOBNER+GELASIUS
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Gelasius_Dobner
670 $a Dvaasedmdesát jmen české historie $u http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169539755-72-jmen-ceske-historie/209572232200005/
670 $a BARTUŠEK, Václav. Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně v Kronice pražské piaristické koleje (Příspěvek k dějinám piaristické historografie a knihovnictví). In 10. ročník odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2008. $u http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/10--rocnik-odborne-konference/clanek/gelasius-dobner-a-jeho-vztah-k-piaristicke-knihovne-v-kronice-prazske-piaristicke-koleje/
670 $a Knihovny význačných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/libraryDetail.do?categoryId=6354
678 0# $a Gelasius Dobner, vlastním jménem Job Felix, se narodil 30. května 1719 v Praze jako sedmé z devíti dětí. Pocházel z rodiny německého truhláře působícího na Malé Straně. Zabýval se kulturou a dějinami raného středověku, byl pedagogem, vysokým církevním a světským hodnostářem a kritickým vydavatelem Hájkovy kroniky..Stal se propagátorem kritické metody v české historiografii. V letech 1729-1735 navštěvoval jezuitské gymnázium v Praze. Díky svému švagru Janu Antonínu Scrinci se seznámil s řádem piaristů. V roce 1736 absolvoval u piaristů v Kosmonosích jednoletou výuku rétoriky, zde se také naučil česky. Dne 17. října 1736 vstoupil v Lipníku nad Bečvou do piaristického řádu a po složení slibů si zvolil řeholní jméno Gelasius a Sancta Catharina. Po noviciátu pokračoval v letech 1740-1745 ve studiu filozofie a bohosloví v Rohách v Horních Rakousích. Vyučoval na vídeňském piaristickém gymnáziu humanistické předměty a věnoval se studiu práv, které nakonec nedokončil. Po odchodu z Vídně učil v Mikulově, Kroměříži a ve Slaném. Roku 1752 získal dekret ke zřízení česko-německého piaristického gymnázia v Praze v Celetné ulici a stal se jeho prefektem. Zároveň působil jako prokurátor celé provincie. Jako vychovatel syna knížete Jiřího Mansfelda získal přístup do šlechtických archivů. V letech 1764-1778 vykonával opět funkci rektora, tentokrát na novoměstské piaristické koleji v Panské ulici. Gelasius Dobner byl členem Soukromé společnosti nauk v Čechách. Od roku 1764 vydal během dvaceti let v šesti svazcích kronikářské a listinné prameny k české historii Monumenta historica Bohemiae nusquam antehac edita. Roku 1772 získal titul c. k. historiografa. Všechny své spisy napsal v latinském nebo německém jazyce. Zabýval se pravostí Kristiánovy legendy. Připravil latinský překlad Hájkovy kroniky a doplnil jej o latinský kritický komentář. Vzniklé dílo Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum se stalo Dobnerovou vrcholnou prací a během let 1762-1786 vyšlo tiskem v šesti svazcích. Sedmý svazek zůstal v rukopise. Aktivity Gelasia Dobnera se staly mezníkem v české historiografii především díky způsobu vědeckého zkoumání historie a ctění zásad vědeckých postupů. Na konci roku 1787 Gelasius Dobner vážně onemocněl a 24. května 1790 v Praze zemřel. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F33996&rootDirectory=71428#!?file=274057
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i V roce 1925 přišel do Knihovny Národního muzea dar knihovny a pozůstalosti G. Dobnera spolu s knihami ze zrušené piaristické koleje v Moravské Třebové - viz Ottův slovník naučný nové doby IV/2, s.1056, který uvádí, že knihy zrušené piaristické koleje v Moravské Třebové byly v r. 1926 spolu s pozůstalostí G. Dobnera odevzdány do knihovny Národního musea provinciálem P. Jindřichem Gregorem; archiválie NA dokládají spolu s článkem J. Volfa v Národních listech, že dar byl realizován již r. 1925).-- Osobní knihovna Gelasia Dobnera, která byla součástí expozice Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, je nyní přestěhovna do Ústředního depozitáře Národního muzea v Terezíně. Knihy byly vyjmuty z původních dřevěných skříní, seřazeny dle signatur a uloženy na regály do klimatizovaného depozitu. Jedná se o sbírku čítající 220 signatur o 351 svazcích z 16.-18. století, z nichž 58 je české provenience. Mezi ně patří například tisky z pera barokních autorů Bohuslava Balbína, Tomáše Pešiny z Čechorodu, Jana Františka Beckovského či Dobnerova současníka Jana Karla Rohna a dalších. Součástí sbírky je Hájkova kronika z roku 1697, která nese významné stopy častého používání majitelem a Dobnerovi zřejmě sloužila jako podklad při přípravě kritického vydání jejího latinského překladu vydaného pod názvem Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum v letech 1761-1782 (též je součástí Dobnerovy knihovny a to ve dvou exemplářích (1. díl a šestidílné vydání v 5 svazcích). Z autorských knih se v této kolekci nachází Epistola apologetica adversus Luciferum urentem z roku 1767, v níž Dobner reaguje na kritický postoj a pamflet Václava Prokopa Duchovského, a neúplné vydání stěžejního díla Monumenta historica Boemiae (2. a 4. díl z let 1768 a 1779). Ostatní tisky uložené ve sbírce pocházejí z produkce zahraničních tiskáren, ponejvíce z Německa 52 %, Rakouska 9%, Polska 3%, 1,8% Francie, 1,3% Švýcarska a Itálie, jednotlivé svazky z Maďarska, Slovenska, Nizozemí, Ruska, Belgie a Chorvatska. Čechy zaujímají s 26% poměrně významný objem sbírky. Skupina tisků vydaných v Německu pochází z 20 měst. Knihy původem z Rakouska jsou zastoupeny čtyřmi městy, ponejvíce Vídní. Dle analýzy jazykové stránky tvoří největší objem latinské tisky, z ostatních jazyků je ve sbírce hojně zastoupena němčina. V českém jazyce jsou pouze dva exempláře Beckovského Poselkyně starých příběhův českých z roku 1700. Obsahově zahrnuje knihovna tituly ponejvíce z oboru náboženství, historiografie, lexikografie ad. Z chronologického hlediska byly ze třech nejstarších tisků dva vydány v Basileji u Johanna Oporina (De gentium aliquotmigrationibus, 1557) a Pietra Perny (Urspergensis chronicum absolutissimum, 1569), třetí pak ve Zhořelci u Ambrosia Fritsche (Isagoge Chronologica,1580). Sedmnácté století čítá 39 titulů pocházejících převážně z pražských a německých tiskáren, jádro fondu pak tvoří tisky z 18. stol. Oddělení rukopisů a starých tisků uchovává rukopisný i strojopisný katalog Dobnerovy knihovny se zkrácenými názvy, místem, rokem vydání a počtem svazků, tři balíčky rukopisných záznamů „Gelasius Dobner (katalog) Ausgeschieden … 2062/42“, „Sachkatalog der Dobner Bibliothek“ a „Autoren – katalog der DobnerBibliothek“. Část rukopisných katalogizačních lístků označených razítkem „Gelasius Dobner“ byla zařazena do generálního jmenného katalogu Knihovny Národního muzea . $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Tisky, jejichž původním majitelem byl Gelasius Dobner, obsahují převážně rukopisná exlibris „Ad usum P. Ggelasij Schol Piar“, „Biblioth. Pragensis Schol. Piar“ a v ojedinělých případech též dedikace autora. Nejvíce autorských rukopisných vpisků, doplňků a rukopisných překladů najdeme v díle označeném sign. „Dobner 2 D 11“ Wenceslai Hagecii von Libotschan Böhmische Chronik …“, vydaném v Norimberku roku 1697. Obohacením provenienčních přípisů jsou například exempláře s rukopisným exlibris vídeňské Hofbibliothek s vlastnickým zápisem Petera Lambecka nebo supralibros a exlibris Godfrieda Daniela Wunschwitze. Knihy jsou opatřeny červeným razítkem KNIHOVNA G. DOBNERA umístěném na exlibris NM společně s ručně psanou signaturou. Razítko bylo vytvořeno a použito při zpracování sbírky NM ve 20. stol. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond Gelasia Dobnera je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a ve Státním ústředním archivu v Praze. $5 ABE402 $5 Státní ústřední archiv
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $i Památník národního písemnictví - Literární archiv $i Státní ústřední archiv
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Ve sbírkách Oddělení starších dějin českých Historického muzea NM se nachází portrét G. Dobnera z r. 1756. – Portrét G. Dobnera. Autor: anonym. Místo vzniku: Praha, 1756. Technika: olejomalba na plátně. Rozměry celku: 124 x 87 cm. Majitel (či zdroj): Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2- 31 966. Foto: Jan Rendek.
856 4# $y Kolej piaristů (Praha, Česko) $u http://provenio.net/authorities/54268 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Gregor, Jindřich Richard Václav, 1874-1938 $u http://provenio.net/authorities/61566 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/DOBNER.JPG $y Portrét Gelasia Dobnera.
856 4# $y Jezuitská kolej u sv. Klimenta (Praha, Česko). Knihovna $u http://provenio.net/authorities/30722 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Haltaus, Christian Gottlob, 1702-1758 $u http://provenio.net/authorities/55132 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F33996&rootDirectory=71428#!?file=274058 $y Portrét G. Dobnera. Autor: anonym. Místo vzniku: Praha, 1756. Technika: olejomalba na plátně. Rozměry celku: 124 x 87 cm. Majitel (či zdroj): Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2- 31 966. Foto: Jan Rendek.
856 4# $y Gribner, Michael Heinrich, 1682-1734 $u http://provenio.net/authorities/55136 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F33996&rootDirectory=71428#!?file=274059 $y Článek knihovníka Národního muzea Josefa Volfa o daru P. Jindřicha Gregora.
856 4# $y Böhme, Johann Gottlob, 1717-1780 $u http://provenio.net/authorities/55148 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F33996&rootDirectory=71428#!?file=280564 $y Titulní strana knihy "Beati Rhenani Selestadiensis Libri tres institutionum rerum Germanicarum nov-antiquarum ,..." s rukopisnými provenienčními přípisy "Ad usum P. Gelasij Schol Piar" a Biblioth. Pragensis Schol. Piar".
856 4# $y Lambeck, Peter, 1628-1680 $u http://provenio.net/authorities/53871 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F33996&rootDirectory=71428#!?file=274060 $y Přední přídeští s nalepeným exlibris Knihovny Národního muzea s ručně psanou signaturou a červeným razítkem: „KNIHOVNA G. DOBNERA“.
856 4# $y Kamenický, Jozef, 18. stol. $u http://provenio.net/authorities/55776 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Hertsberg, Ewald Friedrich von, 1725-1795 $u http://provenio.net/authorities/55775 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Wunschwitz, Gottfried Daniel, svobodný pán, 1678-1741 $u http://provenio.net/authorities/37082 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Kromayer, Adam Gottfried, 18. stol. $u http://provenio.net/authorities/57133 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Malý, Václav, 17. st. $u http://provenio.net/authorities/57109 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Hoch z Hochu, Dominik Isidor, 17.-18. stol. $u http://provenio.net/authorities/58720 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Hoch z Hochu, Jan Filip, 17. stol. $u http://provenio.net/authorities/58714 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Bechyně z Lažan, Jan Jiří 1696-1766 $u http://provenio.net/authorities/34611 $3 fmo $9 PROVENIO
998 $a jaka
998 $a syb, Srsen
998 $a Pur
Processing history
Permanent link