Škarka, Antonín, 1906-1972

Škarka, Antonín, 1906-1972

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw3230691
3 CZ-PrLNM
5 20210114145704.4
8 120522|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a Škarka, Antonín, $d 1906-1972
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Brno $b Praha $c Česko
374 $a vysokoškolští učitelé
374 $a literární historici
374 $a editoři
375 $a muž
670 $a Slovník české literatury $u http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=574
670 $a Badatelna.eu $u http://www.badatelna.eu/instituce/Literarni_archiv_Pamatniku_narodniho_pisemnictvi/fondy/?q=%C5%A1karka
670 $a Encyklopedie Brna $u http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=14390
670 $a OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Díl 4. S–T. Praha: Academia, 2008, s. 642–644.
670 $a SLÁDEK, Miloš. „Antonín Škarka nový a neznámý“ aneb Dobové okolnosti vydání souboru studií o Fridrichu Bridelovi. In Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). K vyd. připravili Marie Škarpová, Pavel Kosek, Tomáš Slavický, Petra Bělohlávková. Praha, 2010, s. 278–284.
670 $a LEHÁR, Jan. Za profesorem Antonínem Škarkou. Studia Comeniana et historica 3, 1973, č. 5, s.113–116.
678 0# $a Narozen 14. 2. 1906 v Brně, zemřel 12. 11. 1972 v Praze. -- Profesor staré české literatury na Karlově univerzitě v Praze, komeniolog, literární historik a editor. Po absolvování brněnské filozofické fakulty v Brně (obor čeština a němčina) v r. 1928 zaměřil svůj zájem na studium starších českých literárních dějin (doktorská dizertační práce Sixt Palma Močidlanský, poeta český). Před druhou válkou učil na středních školách v Brně, Trstené a v Praze. V září 1944 byl totálně nasazen. Roku 1946 se stal vysokoškolským profesorem na FF UK (jako soukromý docent se habilitoval prací Nové kapitoly ze staré české hymnologie). Do roku 1949 přednášel rovněž na FFUP v Olomouci a též na FF MU v Brně, od roku 1951 se však věnoval pouze práci na FF UK v Praze. Zde byl jmenován docentem (1952) a později profesorem (1965). V letech 1954–1961 byl externím vedoucím Kabinetu filologické dokumentace při Ústavu pro českou literaturu ČSAV a v této funkci řídil práci na Soupisu pramenů k dějinám staršího českého písemnictví. 1958 se stal vedoucím tajemníkem sekretariátu redakční rady pro vydávání Díla Jana Amose Komenského a 1971 předsedou redakční rady. Hlavním Škarkovým literárněhistorickým zájmem byla česká hymnologie od nejstarší duchovní lyriky až po kancionály 17. a 18. století, osobnost Jana Amose Komenského a později celá stará česká literatura, za jejíž organickou součást pokládal také latinské písemnictví českého původu. Jako editor se věnoval komentovaným edicím staré české literatury – podobně jako jeho předchůdce Jan Vilikovský preferoval transkribovaná vydání textů. Byl rovněž jedním z průkopníků studia českého literárního baroka (zájem soustředil zejména na duchovní lyriku Adama Michny z Otradovic a dílo Bedřicha Bridela). Ústředním rysem Škarkovy vědecké práce byla vždy široká a detailní znalost literárního materiálu, z něhož vycházely jeho interpretace dobových významů a obsahů, jež vnímá na širším pozadí evropského kulturního dění. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F30691&rootDirectory=68061#!?file=273903
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Š. osobní knižní sbírka (ca 2 209 položek) byla do NM zakoupena v r. 1979 od manželky A. Škarkové. Obsahuje jednak rukopisy (28), tisky 16.–20. století, v níž vyniká sbírka kancionálů, česká literárněhistorická literatura a řada faksimilových vydání děl starší české literatury. Zastoupeny jsou také kramářské tisky (192 ks a 2 špalíčky). Knihy byly získány do Knihovny Národního muzea v r. 1979 (viz Kniha přírůstků). $5 CZ-PrLNM $8 Š. osobní knižní sbírka (ca 2 209 položek) byla do NM zakoupena v r. 1979 od manželky A. Škarkové. Obsahuje jednak rukopisy (28), tisky 16.–20. století, v níž vyniká sbírka kancionálů, česká literárněhistorická literatura a řada faksimilových vydání děl starší české literatury. Zastoupeny jsou také kramářské tisky (192 ks a 2 špalíčky).
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Knihy nemají Š. exlibris, výjimečně nesou jeho podpis. Některé knihy obsahují bibliografické údaje zapsané majitelem a Š. záznamy o koupi přes antikvariát (i na vložených lístcích). Řada tisků má starší provenienční přípisky, exlibris. Knihy obsahují též osobní dedikace majiteli (J. Ludvíkovský, M. Bohatec aj.). Výraznou kolekci tvoří knihy, které Š. získal kolem r. 1947 přes Muzeum Prostějova z majetku spisovatele K. Dostála-Lutinova, vůdčí osobnosti Katolické moderny. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Oddělení rukopisů a starých tisků (sign. „Škarka”) a 0ddělení knižní kultury Knihovny NM. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Písemnou pozůstalost získal literární archiv PNP od dědiců takřka deset let po Škarkově smrti, po zpracování je uložena ve 21 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 26/83. Fond zahrnuje období 1930–1975. Jeho nejdůležitější částí je rozsáhlá korespondence přijatá a soubor rukopisů vlastních, pro bádání v oblasti barokní literatury mají mimořádný význam i některé rukopisy cizí. Další část písemné pozůstalosti Antonína Škarky je uložena na filozofické fakultě UK v Praze. Celek asi 3000 ks fotokopií (převážně ze starší české literatury) je uložen v Ústavu pro českou literaturu AV. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze $5 FFUK Praha $5 Ústav pro českou literaturu AV
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Knihy nemají Š. exlibris, výjimečně nesou jeho podpis, některé knihy obsahují bibliografické údaje majitele (i na vložených lístcích a údaje o koupi přes antikvariát. Řada tisků má starší provenienční přípisky, exlibris a knihy obsahují osobní dedikace majiteli (J. Ludvíkovský, M. Bohatec aj.). Výraznou kolekci tvoří knihy, které Škarka získal kolem roku 1947 přes Muzeum Prostějova z majetku spisovatele Karla Dostála-Lutinova, vůdčí osobnosti Katolické moderny. Akviziční razítko "ŠKARKA" dodané Knihovnou NM. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $i Literární archiv Památníku národnmího písemnictví v Praze: Doklady vlastní. 2. Korespondence a) přijatá (F. M. Bartoš, D. Čyževskij, B. Havránek, O. Králík, K. Krofta, J. Mukařovský, J. Vašica, J. Zahradníček); b) odeslaná; c) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (odborné práce, pracovní materiály); b) cizí. 4. Tisky a výstřižky. 5. Fotografie. 6. Varia. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
856 4# $y Dostál-Lutinov, Karel, 1871-1923 $u http://provenio.net/authorities/30692 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Městská knihovna v Prostějově (Prostějov, Česko). $u http://provenio.net/authorities/30800 $9 PROVENIO $3 fmo
910 $a ABA010
998 $a jaka
Processing history
Permanent link