Čelakovský, František Ladislav, 1799-1852

Čelakovský, František Ladislav, 1799-1852

Čelakovský, František Ladislav, 1799-1852
See: Hromotluk Konárovic, Marcian, 1799-1852
See: Jandová, Žofie, 1799-1852
See: Gruberová, Žofie, 1799-1852
See: Czelakowski, F. Wł., 1799-1852
See: Hromotluk. Marcian 1799-1852
See: Huberová, Žofie, 1799-1852
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22-----1i-4500
1 aun2009545433
3 CZ-PrLNM
5 20210114144614.9
8 091021|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303 $b cze
100 1# $a Čelakovský, František Ladislav, $d 1799-1852
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Strakonice $b Praha $c Česká republika
374 $a básníci
374 $a překladatelé
374 $a vědci
374 $a redaktoři
374 $a knihovníci $s 1838 $t 1842
375 $a muž
400 1# $a Hromotluk. Marcian $0 o, $d 1799-1852
400 1# $a Hromotluk Konárovic, Marcian, $d 1799-1852 $0 o
400 1# $a Huberová, Žofie, $d 1799-1852 $0 o
400 1# $a Gruberová, Žofie, $d 1799-1852 $0 o
400 1# $a Jandová, Žofie, $d 1799-1852 $0 o
400 1# $a Czelakowski, F. Wł., $d 1799-1852 $0 o
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000004215&local_base=AUT
670 $a Osobnosti.cz $u http://www.spisovatele.cz/frantisek-ladislav-celakovsky
670 $a KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918 $u http://www.libri.cz/databaze/kdo18/search.php?zp=3&name=%C8ELAKOVSK%DD+FRANTI%A9EK+LADISLAV
670 $a Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. A–G. Praha: Academia, 1985, s. 424–430.
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ladislav_%C4%8Celakovsk%C3%BD
670 $a Dvaasedmdesát jmen české historie $u http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/209572232200025-frantisek-ladislav-celakovsky/
670 $a ČERMÁKOVÁ, Marta. František Ladislav Čelakovský a Knihovna Národního muzea. In: 8. ročník odborné konference (20. - 21. října 1999). Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. $u http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/8--rocnik-odborne-konference/clanek/frantisek-ladislav-celakovsky-a-knihovna-narodniho-muzea/
670 $a VRCHOTKA, Jaroslav. Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1967, s.64.
670 $a ČECHURA, Jaroslav a kol. Průvodce po fondech a sbírkách archivu Národního muzea. Praha:Národní muzeum, 1998, s.61.
670 $a KIRSCHNER, Zdeněk. František Ladislav Čelakovský (1799–1852). Soupis osobního fondu. Praha, 1966. Edice inventářů, č. 135.
670 $a Vilímek, Jan: České album, sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého, s. 21. $u http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=2779429&idpi=19726788
678 0# $a Narodil se 7. března 1799 ve Strakonicích. Zemřel 5. srpna 1852 v Praze. -- Český básník, profesor slavistiky a bohemistiky, sběratel a vydavatel českých a slovanských lidových písní a přísloví, překladatel, publicista, autor literárních kritik a satir, redaktor. -- Vystudoval gymnázium v Budějovicích a v Písku a dále se věnoval studiu filozofie v Praze, v Budějovicích a v Linci. V roce 1824 přijal funkci korektora a podredaktora časopisu pro katolické duchovenstvo. Bojoval o místo profesora katedry slovanských jazyků a poté o místo knihovníka v Rusku (chtěl si zlepšit finanční situaci). Tato snaha však byla bezúspěšná - finančně mu vypomohl teprve Rudolf Kinský, když mu na přímluvu Palackého vyplácel roční penzi 600 zlatých. V roce 1834 začal pracovat jako redaktor Pražských novin, v říjnu 1835 začal přednášet jako suplující profesor katedry českého jazyka na pražské univerzitě. V únoru 1834 se oženil. Životní poměry jeho nové rodiny byly dobré, ale jen do doby, než uveřejnil v Pražských novinách výhružnou řeč ruského cara k delegaci porobené Varšavy a připojil k ní odsuzující proslov. Ruský velvyslanec podal u vídeňské vlády protest k tomuto článku a Čelakovský přišel o místo redaktora i profesora na univerzitě. Neměl téměř žádné finanční prostředky a přežíval jen díky podpoře přátel. V dubnu 1838 byl jmenován knihovníkem rodiny Kinských a tím se opět zbavil existenčních problémů. V březnu 1842 se stal profesorem slavistiky ve Vratislavi. Zabýval se především slovanskou filologií. Dva roky na to mu zemřela žena a o rok později se znovu oženil. Vzal si A. Reisovou (vl.jm. Bohuslavu Rajskou). V srpnu 1849 přijal Čelakovský místo profesora slavistiky na pražské univerzitě. O slovanské jazyky a slovanskou lidovou slovesnost se zajímal už za dob studií. Sbíral a vydával lidové básně všech slavných národů v originálu i v českém překladu. Vědeckými kapacitami a ozdobou pražské university se pak stali jeho synové - historik Jaromír i přírodovědec Ladislav. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42413&rootDirectory=73866#!?file=281120
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Soukromá knižní pozůstalost F.L.Čelakovského nebyla předána Knihovně Národního muzea v úplnosti jako celek a nemohla být proto vyčleněna jako samostatný soubor s jeho jménem tak jak se dělo s knihovnami některých našich klasiků. Jednotlivé přírůstky byly předávány postupně a v rozmezí mnoha let jak samotným básníkem tak jeho syny. Proto byly rozptýleny do fondu knihovny jednotlivě podle typu knihy, ať se jednalo o rukopisy, staré tisky nebo tisky novější, které významně obohatily fond knihovny především v oblasti slovanské literatury. Knižní památky na F. L.Čelakovského nalézáme v Knihovně Národního muzea především zásluhou jeho synů Ladislava Čelakovského (1834-1902) a Jaromíra Čelakovského (1842- 1914), syna z druhého manželství s českou vlastenkou Bohuslavou Rajskou. Ladislav přispěl prodejem nebo spíše darováním rukopisů a tisků z pozůstalosti svého otce, jak o tom svědčí zprávy ze shromáždění Společnosti Musea království Českého, publikované pravidelně v muzejním časopise. Rukopisy Čelakovského děl nebo jeho vlastní přepisy děl starších českých autorů byly původně zařazeny do Literárního archivu knihovny. Mnohé z nich se dnes nacházejí v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, kam byly přemístěny v padesátých letech s celým archivem knihovny. V roce 1864 prodal Ladislav Čelakovský muzeu z otcovy pozůstalosti Knížky Hugovy o připravení svého srdce, rukopisný překlad z 15. století Tomáše ze Štítného, oblíbeného autora a jihočeského krajana F. L. Čelakovského s jeho autografem v azbuce. Dále českou modlitební knížku pro ženské z roku 1593 a rukopis Jádro lékařské z 15. století. V roce 1880 věnoval Ladislav knihovně větší sbírku rukopisů a 200 tisků z otcova majetku. Za zmínku stojí rukopisný slovník polabských Slovanů, sestávající z několika částí a sestavený F. L.Čelakovským pod názvem Vocabularia linguae Polabicae quae exstant omnia colegit Čelakovský, Pragae 1827 nebo rukopisný foliový Slovník Rukopisu královédvorského a Evangelia svatojanského z roku asi 1840. Soubor tisků obsahoval 51 děl českých, 24 lužickosrbských, 11 polských, 21 ruských, 42 jihoslovanských a 51 jinojazyčných. Ze vzácnějších tisků jsou to např.: Knížky o rozličných vodách, vydané roku 1544 u Jana Hada Kantora v Praze, Evangelia a epištoly s figurami pěknými, vydané roku 1559 u Jiřího Melantricha v Praze s Čelakovského autografem nebo překlad pražského měšťana a humanisty Sixta z Ottersdorfu Knížka velmi utěšená sepsaná od sv.Isidora, vydaná 1549, opět s Čelakovského autografem. -- Z dalších darů mimo tuto sbírku jmenujme ještě rukopis Sborník husitských listin a snesení synodních, kopiář arcibiskupa Arn. Harracha z let 1627-1629, který měl údajně vlastnit Čelakovský v roce 1827 a jihoslovanský tisk, vydaný v Lubljani roku 1659 Chronica Slavorum. Z rukopisných děl autorových za zmínku stojí Národní písně asi z roku 1820, z nichž některé Krásné děvčátko šlo smutně, V šírom poli hruška stojí, Již slunéčko zašlo a další, se objevují tištěné ve sbírce Slovanské národní písně v l. díle z roku 1822. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Většinou rukopisné exlibris (podpis). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Ve sbírkách Národního muzea se nachází odlitek posmrtné masky Františka Ladislava Čelakovského, který je uložen v Antropologickém oddělení, kam byl převeden r. 1970 z Oddělení starších dějin českých. Další ukázkou je soutěžní skica k bystě Františka Ladislava Čelakovského do Panteonu Národního muzea a barevná litografie s portrétem této osobnosti. -- 1. Posmrtná maska Františka Ladislava Čelakovského. Autor: anonym. Technika: sádrový odlitek posmrtné masky. Rozměr: neuveden. Místo vzniku: [Praha]. Datace: po 5. 8. 1852. Lokace: Národní muzeum, antropologické oddělení (do r. 1970 v OSČD, inv. čís. H2-3833). Foto: Lubomír Sršeň. -- 2. Soutěžní skica k bystě pro Panteon Národního muzea s vyobrazením Františka Ladislava Čelakovského. Autor: Emanuel Halman. Technika: sádrová odlitek. Rozměry celku: v. 56 cm, max. š. 21 cm, max. tl. 16 cm. Místo vzniku: Praha. Datace: 1900. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-191 168. Foto: Lubomír Sršeň. -- 3. Portrét Františka Ladislava Čelakovského. Autor: anonym podle předlohy Josefa Bekla, tiskl A. L. Koppe. Technika: barevná litografie na papíře. Rozměry celku: 17,5 x 12 cm. Místo vzniku: Praha-Smíchov. Datace: před r. 1900. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-69 047. Foto: Lubomír Sršeň. $5 CZ-PrLNM
856 4# $y Čelakovský, Jaromír, 1846-1914 $u http://provenio.net/authorities/34927 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Knihovna Měšťanské besedy (Uherské Hradiště, Česko) $u http://provenio.net/authorities/52372 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42413&rootDirectory=73866#!?file=275982 $y Rukopisné exlibris F. L. Čelakovského (sign. 27 G 18 - Žalmowé neb Zpěwowé swatého Dawida. V Kralicích, v tiskárně Českých bratří, 1587; v překladu Jiříka Strejce Zábřežského).
856 4# $y Měšťanská beseda (Uherské Hradiště, Česko) $u http://provenio.net/authorities/52366 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $y Čelakovský, Ladislav, 1834-1902 $u http://provenio.net/authorities/33994 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42413&rootDirectory=73866#!?file=281121 $y Podpis Fr. L. Čelakovského v knize "Krátké povčenj o Hospodářstwj polnjm pro obecný lid" (1817).
856 4# $y Hanka, Václav, 1791-1861 $u http://provenio.net/authorities/43985 $3 fmo $9 PROVENIO
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42413&rootDirectory=73866#!?file=275983 $y Hrob Fr. L. Čelakovského na Olšanských hřbitovech v Praze.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42413&rootDirectory=73866#!?file=281122 $y Posmrtná maska Františka Ladislava Čelakovského. Autor: anonym. Technika: sádrový odlitek posmrtné masky. Rozměry celku: …. Místo vzniku: [Praha]. Datace: po 5. 8. 1852. Lokace: Národní muzeum, antropologické oddělení (do r. 1970 v OSČD, inv. čís. H2-3833). Foto: Lubomír Sršeň.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42413&rootDirectory=73866#!?file=281123 $y Soutěžní skica k bystě pro Panteon Národního muzea s vyobrazením Františka Ladislava Čelakovského. Autor: Emanuel Halman. Technika: sádrová odlitek. Rozměry celku: v. 56 cm, max. š. 21 cm, max. tl. 16 cm. Místo vzniku: Praha. Datace: 1900. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-191 168. Foto: Lubomír Sršeň.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42413&rootDirectory=73866#!?file=281124 $y Portrét Františka Ladislava Čelakovského. Autor: anonym podle předlohy Josefa Bekla, tiskl A. L. Koppe. Technika: barevná litografie na papíře. Rozměry celku: 17,5 x 12 cm. Místo vzniku: Praha-Smíchov. Datace: před r. 1900. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-69 047. Foto: Lubomír Sršeň.
909 $a CZ
998 $a jaka, veverka $b jaka
998 $a Srsen, syb
Processing history
Permanent link