Crato von Crafftheim, Johannes, 1519-1585

Crato von Crafftheim, Johannes, 1519-1585

Crato von Crafftheim, Johannes, 1519-1585
See: <<von >>Crafftheim, Johannes Crato, 1519-1585
See: Crato von Krafftheim, Johannes, 1519-1585
See: Krafft von Krafftheim, Johannes, 1519-1585
See: Krafftheim, Crato von, 1519-1585
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 nlk20010095828
3 CZ-PrLNM
5 20210625105607.7
8 011004|n|acnnnaabn n a|a
35 ## $a (CZ-PrNK)nlk20010095828
40 ## $a ABA008 $b cze $d ABA001
46 $f 1519 $g 1585
100 1# $a Crato von Crafftheim, Johannes, $d 1519-1585 $7 nlk20010095828
368 $a šlechtické knihovny
370 $f Wrocław $f 51°06'39.4"N 17°02'02.3"E $c Polsko $s 1550 $t 1580
370 $f Szczytna $f 50°24'47.0"N 16°26'50.1"E $c Polsko $s 1581 $t 1583
370 $a Wrocław $b Wrocław $c Polsko
370 $s 1581 $t 1583 $c Polsko $e Szczytna
370 $s 1583 $t 1585 $c Polsko $e Wrocław
370 $f Wrocław $f 51.1263600N, 16.9780311E $c Polsko $s 1584 $t 1585
374 $a lékaři
375 $a muž
400 1# $a <<von >>Crafftheim, Johannes Crato, $d 1519-1585 $0 o
400 1# $a Crato von Krafftheim, Johannes, $d 1519-1585 $0 o
400 1# $a Krafft von Krafftheim, Johannes, $d 1519-1585 $2 czeger $0 o
400 1# $a Krafftheim, Crato von, $d 1519-1585 $0 o
667 $a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092230&local_base=AUT
670 $a ADB 4 (1876), S. 567-569
670 $a GŁOMBIOWSKI, Karol. W kręgu czytelniczym humanistów wrocławskich. Odczyt wygłoszony na akademii dla uczczenia dzisięciolecia Biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu dnia 18 czerwca 1955 r. Wroclaw, 1955, S. 6-9.
670 $a GILLET, Johann Friedrich. Crato von Crafftheim und seine Freunde. Ein Bietrag zur Kirchengeschichte. Erster und Zweiter Theil. Frankfurt am Main, 1860-1861.
670 $a KACZOROWSKI, Włodzimierz. Śląscy lekarze XV-XVII wieku. Żródła biograficzne do dziejów medycyny na Śląsku. In: Kwartalnik Opolski 42 (1996), Nr. 2. Opole, 1996, S. 53.
670 $a SĘKOWSKI, Roman. Herbarz szlachty śląskiej. Informator genealogiczno-heraldyczny, tom I A-C. Chudów, 2003, S. 401.
678 0# $a Johannes Crato von Crafftheim studoval nejprve theologii ve Wittenbergu a posléze medicínu v Padově. Působil jako městský lékař ve slezské Vratislavi a jako osobní lékař tří císařů: Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. Maxmilián II. mu udělil palatinát (1568). V roce 1581 se Crato odebral na odpočinek na své slezské panství Rückerts (Szczytna), kde nechal vystavět evangelický kostel a kam rovněž přestěhoval svou knihovnu. V roce 1583 se však opět stěhuje do Vratislavi a v závěru života pomáhal ošetřovat nemocné při morové epidemii. Svou odbornou činnost zasvětil především studiu morové nákazy a způsobu jejího šíření. Patřil k jedné z nejvýznamnějších osobností evropského humanismu. Udržoval čilý korespondenční styk s ostatními evropskými humanisty a působil rovněž jako zprostředkovatel kontaktů mezi učenci. $u http://provenio.net/media-viewer?rootDirectory=68473#!?file=186612
678 0# $a Johannes Crato von Crafftheim studierte zuerst Theologie in Wittenberg und dann Medizin in Padua. Er wirkte als Stadtarzt im schlesischen Breslau und als persönlicher Arzt von drei Kaisern: Ferdinand I., Maximilian II. und Rudolph II. Maximilian II. erteilte ihm ein Palatinat (1568). Im Jahre 1581 begab sich Crato in sein schlesisches Herrschaftsgut Rückerts (Szczytna) in den Ruhestand, wo er eine evangelische Kirche bauen ließ und wohin er ebenfalls seine Bibliothek brachte. Im Jahre 1583 zog er jedoch wieder nach Breslau zurück und am Ende seines Lebens half er dabei, die Kranken während der Pestepidemie zu behandeln. Seine Facharbeit widmete er besonders dem Studium der Pestinfektion und dem Mechanismus ihrer Ausbreitung. Er war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des europäischen Humanismus. Er pflegte rege Korrespondenz mit anderen europäischen Humanisten und wirkte auch als Vermittler der Kontakte unter den Gelehrten. $9 german
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i O knihovně Johanna Cratona z Crafftheimu se dochovaly pouze kusé informace. Johann Friedrich Gillet ve své rozsáhlé dvoudílné monografii hovoří například o jejím stěhování z Prahy do Rückerts někdy v roce 1581 nebo krátce poté a o tom, že zde byla k dispozici protestantskému kazateli Christophu Prätoriovi. Knihovnu, která byla bezesporu rozsáhlá a můžeme předpokládat, že měla více než jeden tisíc svazků, zdědil po Cratonově smrti jeho jediný syn Johannes Baptista Crato, který však sedm let nato zemřel. Část knihovny měla být podle Gilleta odkoupena braniborským kurfiřtem Georgem Wilhelmem. Podle současníka Otty ml. z Nostic Christopha Kölera (Colerus) byla knihovna v roce 1646 v držení císařského rady a vratislavského kancléře Johanna von Pein und Wechmar (+1649), který získal Cratonovu knihovnu z pozůstalosti Anny, svobodné paní von Krauseneck (+1631). Buď bezprostředně po Peinově smrti v roce 1649 nebo později prostřednictvím jeho syna Heinricha Marca (1619-1668) s největší pravděpodobností rozprodána a během tohoto prodeje nebo později od některého z pozdějších vlastníků koupil velkou část Cratonovy knihovny Otto mladší z Nostic, jejímž prostřednictvím se dochovalo v Nostické knihovně celkem 127 svazků (153 titulů) převážně lékařské literatury vydané většinou italskými nakladateli. V rámci jeho knihovny se dochovala rovněž kompletní Biblia regia vydaná v Antverpách Christophem Plantinem v letech 1568-1572. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Über Johannes Cratos von Crafftheim Bibliothek sind nur dürftige Informationen erhalten. Johann Friedrich Gillet spricht in seiner umfangreichen zweiteiligen Monographie z. B. über ihren Umzug aus Prag nach Rückerts irgendwann im Jahre 1581 oder kurz danach und darüber, dass sie dem protestantischen Prediger Christoph Prätorius zur Verfügung war. Die Bibliothek, die ohne Zweifel umfangreich war, und es ist anzunehmen, dass sie mehr als ein tausend Bände umfasste, erbte nach Cratos Tod sein einziger Sohn Johannes Baptista Crato, der jedoch sieben Jahre später starb. Ein Teil der Bibliothek soll nach Gillet vom Brandenburger Kurfürsten Georg Wilhelm abgekauft worden sein. Nach Christoph Köler (Colerus), dem Zeitgenossen Ottos des Jüngeren von Nostitz war die Bibliothek im Jahre 1646 in Besitz des kaiserlichen Rates und Breslauer Kanzlers Johann von Pein und Wechmar († 1649), der Cratos Bibliothek aus dem Nachlass Annas, Freifrau von Krauseneck († 1631) erwarb. Sie wurde höchstwahrscheinlich entweder unmittelbar nach Peins Tod im Jahre 1649 oder später durch seinen Sohn Heinrich Marc (1619–1668) verkauft und bei diesem Verkauf oder später kaufte von einem der späteren Besitzer einen großen Teil von Cratos Bibliothek Otto der Jüngere von Nostitz, dadurch sind in der Nostitz-Bibliothek insgesamt 127 Bände (153 Titel) von überwiegend medizinischer, meist von italienischen Verlegern herausgegebener Literatur erhalten. Im Rahmen seiner Bibliothek sind auch vollständige, von Christophe Plantin in den Jahren 1568–1572 in Antwerpen herausgegebene Biblia Polyglotta erhalten. $5 CZ-PrLNM $9 german
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Johannes Crato von Crafftheim užíval především tří typů supralibros vyražených jak na přední tak na zadní desku knihy. Na přední desce knihy byl zobrazen jeho erb se jménem a titulaturou a postavením vypsanými po obvodě. Na zadní desce je vyobrazen Samson zabíjející lva s devízou: "IRAE MODERERIS ET ORI" A v některých případech rovněž s datací 1571. Na titulním listu se rovněž objevuje Cratonovo exlibris ve fomě podpisu, propletených iniciál "JC", popř. v podobě Cratonova jména v dativu: "Cratoni" Řadu knih identifikují rovněž dedikace adresované Cratonovi a vepsané většinou autory knih, současně Cratonovými kolegy v umění lékařském. Tak je tomu rovněž v případě pět knih dopisů Pierandrey Mattioliho, která nese nejen Mattioliho dedikaci Cratonovi na titulním listu, ale rovněž obsáhlý dopis, v němž Mattioli vypisuje Cratonovi všechny těžkosti a okolnosti, které provázely přípravu edice tohoto díla. Některé knihy lze rovněž identifikovat na základě specifické výzdoby vazby slepotiskovým krucifixem na přední desce. $5 CZ-PrLNM $5 ABA010 $9 PROVENIO
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Johannes Crato von Crafftheim benutzte vor allem drei Typen der sowohl auf dem Vorder- wie auch dem Rückdeckel des Buchs geprägten Supralibros. Auf dem Vorderdeckel des Buchs wurde sein Wappen mit Namen und Titulatur und Rang dargestellt, die um den Umfang herum aufgeschrieben waren. Auf dem Rückdeckel wird der den Löwen tötende Samson mit der Devise: "IRAE MODERERIS ET ORI" und in einigen Fällen auch mit der Datierung 1571 dargestellt. Auf dem Titelblatt kommt ebenfalls Cratos Exlibris in Form der Unterschrift, der zusammengeflochtenen Initialen "JC", ggf. als Cratos Name im Dativ: "Cratoni" vor. Eine Reihe der Bücher wird auch nach an Crato adressierten und meist von Autoren der Bücher – zugleich Cratos medizinischen Kollegen eingeschriebenen Dedikationen identifiziert. So ist es auch im Falle von fünf Büchern der Briefe Pierandrea Mattiolis, die nicht nur Mattiolis Dedikation an Crato auf dem Titelblatt tragen, sondern auch einen ausführlichen Brief umfassen, in dem Mattioli an Crato alle Schwierigkeiten und Umstände beschrieb, die die Vorbereitung der Edition von diesem Werk begleitet hatten. Einige Bücher sind auch durch eine spezifische Dekoration des Einbands mit einem Blinddruck-Kruzifix auf dem Vorderdeckel zu identifizieren. $5 CZ-PrLNM $5 ABA010 $9 german
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka (Knihovna Národního muzea) $5 CZ-PrLNM $5 ABA010 $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Majorats-Bibliothek der Grafen von Nostitz und Rieneck (Bibliothek des Nationalmuseums). $5 CZ-PrLNM $5 ABA010 $9 german
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273947 $y Supralibros A - přední deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273948 $y Supralibros A - zadní deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273949 $y Supralibros 1570 - přední deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273950 $y Supralibros 1570 - zadní deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273951 $y Supralibros 1571 - přední deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273952 $y Supralibros 1571 - zadní deska.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273953 $y Cratonovo rukopisné exlibris: "Joh. Crato D.".
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273954 $y Cratonovo rukopisné exlibris: "JCrato".
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F31111&rootDirectory=68473#!?file=273955 $y Cratonovo rukopisné iniciálové exlibris: "J".
856 4# $y 1) SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JOHANNA CRATONA Z CRAFFTHEIMU V NOSTICKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE (KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA) $d http://opac.nm.cz/search?type=simple&query=%28P600%3ACRATO+OR+P610%3ACRATO+OR+P700%3ACRATO+OR+P710%3ACRATO%29&title=Dal%C5%A1%C3%AD+osoby%2C+korporace+%3D+%22crato%22
856 4# $y 2) SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JOHANNA CRATONA Z CRAFFTHEIMU V HERZOGIN ANNA AMALIA BIBLIOTHEK, WEIMAR $d https://lhwei.gbv.de/DB=2/LNG=DU/SID=528e0745-0/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8518&SRT=YOP&TRM=crato
856 4# $y 2) SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY JOHANNA CRATONA Z CRAFFTHEIMU VE VRATISLAVSKÉ UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ $d https://newton.bu.uni.wroc.pl:8443/cgi-bin/gw_2013_2_3/chameleon?sessionid=&skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=platon.bu.uni.wroc.pl%2b3333%2bDEFAULT&patronhost=platon.bu.uni.wroc.pl%203333%20DEFAULT&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=FREEFORM&elementcount=1&u1=6011&t1=Crato%20von%20Kraftheim,%20Johann&beginsrch=1
910 $a ABA010
Processing history
Permanent link