Zámecká knihovna Kynžvart

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3344104
3 CZ-PrLNM
5 20210118141320.1
8 140224|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABA010
110 2# $a Zámecká knihovna Kynžvart
368 $a šlechtické knihovny
370 $c Rakousko $f Vídeň $f 48°12'35.8"N 16°22'13.6"E $s 1818 $t 1835
370 $c Česká republika $f Kynžvart $f 50.0044497N, 12.6052394E $s 1835 $t 1945
410 2# $a Kynžvart - zámecká knihovna $0 o
410 2# $a Königswart $0 o
670 $a NEUPAUER, Eduard. Knihovna státního zámku Kynžvart v historických souvislostech. Studie k rukopisnému a knižnímu fondu zámecké knihovny. $u www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/
670 $a Zámek Kynžvart - Historie $u http://www.kynzvart.cz/cz/histo.html
670 $a Zámek Kynžvart - zámecká knihovna $u http://www.zamek-kynzvart.cz/zamecka-knihovna.php
670 $a BALBI, Adrien. Essai statistique sur les biblothéques de Vienne. A Vienne 1835. 206 s.
670 $a BOHATTA, J. - HOLZMANN, M. Adressenbuch der Bibliotheken der Oesterreich - ungarischen Monarchie. Wien 1900. 573.
670 $a ČÁDA, F. Rukopisy knihovny státního zámku v Kynžvartě. Praha 1965. 208 s.
670 $a FUCHS, L. Zámek Kynžvart. Historie a přítomnost. Karlovy Vary 1958. 155 s.
670 $a HOFFMANNOVÁ, J. Nově zjištěné prvotisky ve fondu Rodinný archiv Metternichů. Archivní časopis 1987, roč. 37, č. 2., s. 74 - 79.
670 $a LIFKA, Bohumír. Zámecká knihovna v Kynžvartě. In: Kynžvart. Praha 1954, s. 15-19.
670 $a MAŠEK, Petr. Knihovna lékaře Evropy. Starožitnosti a užité umění. 1997, č. 4., s. 10-12. /Kynžvart/.
670 $a MAŠEK, Petr. Knižní sbírky na zámku Kynžvart. In Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XII. Plzeň, 1994, 112 s.
670 $a MAŠEK, Petr. Kynžvart. Čtenář 3, 1994, s. 108-109, roč. 46. 43. Křivoklát. Čtenář 2, 1994, s. 72 - 73., roč. 46.
670 $a MAŠEK, Petr - MÜCK, Hans-Dieter. Libri sapientiae, libri vitae. Schätze der Bibliothek der Benediktiner Reichsabtei Ochsenhausen. Ochsenhausen 1993. s. 234
670 $a SCHUM, W. Mittheilungen über die Fürstlich Metternich sche Bibliothek auf Schloss Königswart in Böhmen. neues archiv der Gesellschaft für ältere Geschichtskunde. Hannover, Band V., 1879 s. 457-465, 651.
670 $a ŠIMÁKOVÁ, Jitka. Prvotisky zámecké knihovny v Kynžvartě. In Sborník NM v Praze, řada C - Literární historie, roč. 31, 1986, č.3-4, s. 171-182.
670 $a MAŠEK, Petr. In Handbuch, s. 118-120.
678 0# $a Státní zámek ležící v západních Čechách, jižně od města Lázně Kynžvart, asi 20 kilometrů jihovýchodně od Chebu. Je znám především jako bývalé letní sídlo rakouského kancléře Klemense von Metternicha. Majitelem tvrze a okolního panství se v roce 1630 (jakožto konfiskátu) stal Johann Reinhard von Metternich a jeho bratři. V letech 1681 až 1691 dali Metternichové tvrz přestavět na barokní zámek. Roku 1818 zdědil panství princ Klement Metternich, který působil ve funkci rakouského kancléře a potřeboval reprezentativní sídlo. Zámek byl rodu Metternichů v roce 1945 zkonfiskován. -- Roku 1828 bylo založeno v zámku muzeum, které patří k nejstarším muzeím v Čechách. V jeho sbírkách jsou historické mince, umělecké předměty, přírodniny, technické kuriozity i exotické zbraně. Na zámku je dochována kolekce asi 11 tisíc mincí, jejímž základem je numizmatická sbírka Karla Hussa, kterou systematicky rozšiřoval kancléř Metternich a jeho syn Richard.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Kmenová knihovna. Obsahuje ca 37 000 sv. knih všech vědních oborů od 9. do 20. století a patří mezi nejcenější knihovny u nás. -- Pův. majitel: kníže z Metternich-Winneburgu. Knihovna je rozdělena na tři součásti: kancléřovu knihovnu, Richardovu knihovnu a novou knihovnu. Kancléřova knihovna obsahuje velkou část fondu švábského kláštera Ochsenhausen, zejména rozsáhlé sbírky rukopisů (od konce 9. století), prvotisků a starých tisků, často s důrazem na literaturu lékařskou. Součástí knihovny je též sbírka chebského kata Karla Hussa. Z novější doby pocházejí politická díla shromážděná kancléřem Klementem z Metternichu. Richardova knihovna obsahuje především francouzská díla historická, německá militaria a politickou literaturu. Nová knihovna obsahuje díla genealogická, historická, numismatiku a metternichiana. – Rozsah 26277 sv. -- Kancléřova knihovna na zámku Kynžvart patří mezi nejvýznamnější šlechtické knihovny v České republice. Knihovna encyklopedického charakteru obsahuje přes 12 tisíc titulů ve 24 tis. svazcích. Mezi 160 rukopisy je například i unikátní zlomek Pěti knih Mojžíšových z přelomu 8. a 9. století. 230 prvotisků ve 145 svazcích představuje jednu z největších sbírek prvotisků u nás. -- Základem knihovny se stala pozůstalost po trevírském arcibiskupovi a kurfiřtovi Lotharovi von Metternich (1551-1623). Lothar tuto knihovnu odkázal svým pěti synovcům, kteří získali kynžvartské panství v roce 1623. Během válečných událostí v roce 1794 však byla většina knihovny v porýnském Koblenzi nenávratně ztracena. Zbytky rodinné knihovny významně obohatily nejcennější rukopisy a vzácné tisky z klášterní knihovny zrušeného benediktinského kláštera ve švábském Ochsenhausenu (asi 4 tis. svazků kynžvartské knihovny). Sekularizovaný klášter získal kancléřův otec Franz Georg jako náhradu za ztráty na Rýně. Kníže Klemens von Metternich nechal knihovnu někdy po roce 1818 převézt do Vídně a po dokončení renovace kynžvartského zámku pak po roce 1835 instalovat v novém zámeckém křídle. -- Kromě nejstarších církevních textů a děl ze světské i církevní historie najdeme v knihovně díla historická, biografická, heraldická, numismatická, knihovnu antických autorů, přírodovědnou literaturu, literaturu lékařskou, muzikologické publikace, encyklopedická díla, atlasy, cestopisy, popisy mimoevropských zemí, gramatiky různých orientálních jazyků, soubor publikací z historie knihy a knihtisku, díla filozofická i hermetická, práce věnované církevnímu i civilnímu právu, politice, diplomacii, ekonomice, exaktním i technickým disciplínám, matematice, fyzice, chemii, mineralogii, botanice, zoologii, agronomii, ale i architektuře, teorii a dějinám výtvarného umění. Bez nadsázky lze říci, že téměř každý specialista najde v knihovně základní literaturu k historii svého oboru. -- Mezi 17 rukopisy z 12. století jsou v knihovně dva vzácné vlastnoruční listy sv. Bernarda z Clairvaux. Kromě biblických a liturgických knih, homiliářů a theologických pojednání najdeme mezi nejstaršími rukopisy i díla filozofická (aristotelovský konvolut) a spisy právnické. Iluminovaná výzdoba žaltáře ze 13. století patří mezi nejskvostnější díla kynžvartské knihovny. V rukopisu "Legenda sanctorum" ze 14. století byl objeven i rukopis "Utrpení sv. Vojtěcha" od Bruna von Querfurt a kázání o sv. Gorgoniovi, jehož autorem byl právě sv. Vojtěch. Ze 14. století je i dvousvazkový bohatě iluminovaný rukopis "Histoire de France". Často citovaný je rukopis Magdeburské kroniky z roku 1525, stejně jako rukopis španělského spisovatele a dramatika Felixe Lope de Vega Carpio (viz Španělsko na Kynžvartu). -- Ze sbírky prvotisků stojí nepochybně za zmínku kosmografie Hartmanna Schedela nebo první vydání tištěné Aristofanovy "Comoedie". Prvotisk "Soliloquium…" od Huga de Sancto Victore byl v 19. století mylně považován za tisk Jana Gutenberga. Všechny středověké rukopisy, prvotisky a většina starých tisků byly bohužel v 19. století nově převázány. V původní vazbě se tak uchovalo jen šest kodexů. Základní soupis fondu kancléřovy knihovny dokončil v letech 1845 a 1853 zámecký knihovník Heinrich Schiel. Autorský a věcný katalog v osmi svazcích se zachoval, stejně jako pozdější inventáře rukopisů, prvotisků, map, plánů a grafických listů. -- Součástí zámecké knihovny je také hodnotná kolekce asi 8 tisíc kusů uměleckých grafických listů, vytvořených zejména technikou mědirytiny, ocelorytiny a litografie. Tato sbírka nejrůznějších žánrů a technik je dále doplněna i o kaligrafické ukázky různých typů písma, ocelové raznice, měděné desky, zkušební tisky a některé objevné typografické zkoušky.
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Kancléřská knihovna je označena heraldickým razítkem Metternichů s řádem Zlatého rouna, knihy pocházející z Ochenhausenu jsou označeny heraldickými razítky tohoto kláštera. Richardova knihovna je zcela ojediněle označena jeho supralibros, a nová knihovna nemá jednotné provenienční označení.
856 4# $y Klášter benediktinů (Ochsenhausen, Německo) $u http://provenio.net/authorities/45795 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von, Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von, Fürst, 1773-1859 $u http://provenio.net/authorities/35461 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Uffenbach, Zacharias Konrad von, 1683-1734 $u http://provenio.net/authorities/38002 $9 PROVENIO $3 fmo
998 $a mašek jaka $b jaka
Processing history
Permanent link