Hanka, Václav, 1791-1861

Hanka, Václav, 1791-1861

Hanka, Václav, 1791-1861
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22-----1i-4500
1 pra3243985
3 CZ-PrLNM
5 20210902115026.9
8 140425|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303 $b čeština $e rda
100 1# $a Hanka, Václav, $d 1791-1861
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Hořiněves $b Praha $c Česko $s 1819 $t 1861 $9 PROVENIO
374 $a archiváři
374 $a básníci
374 $a editoři
374 $a překladatelé
374 $a filologové
374 $a literární historici
374 $a knihovníci $s 1819 $t 1861
374 $a pedagogové
375 $a muž
500 1# $a Štúr, Ľudovít, $d 1815-1856
670 $a FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce 2, H-L. Dodatky k LČL 1, A-G. Svazek I, H-J. Praha : Academia, 1993, s. 57-63. $b data
670 $a Rodný dům V. Hanky $b biografické údaje $u http://www.horineves.cz/muzeum
670 $a HANKA, Václav– KOLLÁR, Ján. Vzájemné dopisy Václava Hanky a Jana Kollára. Časopis Musea království Českého 71, 1897, sv. 3., s. 227-245. $b biografické údaje
670 $a HOMOLOVÁ, Květa-OTRUBA, Mojmír-PEŠAT, Zdeněk a kol. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století : slovníková příručka. Praha: Československý spisovatel, 1982, s. 75-78. $b biografické údaje
670 $a JIREČEK, Josef. Hankovy původní básně od 1813 do 1819. Časopis Musea Království českého 53, 1879, s. 351-364. $b data
670 $a PÁTA, František. Z Hankových památníků. Praha: Václav Palán, 1934. $b biografické údaje
670 $a SOUČEK, Stanislav. Dvě pozdní mystifikace Hankovy. Praha: Česká akademie věd a umění, 1924. $b biografické údaje
670 $a SRŠEŇ, Lubomír. Nevšední příběhy portrétů. Puchmajer, Sedláček, Hanka, Rajská, Němcová. Praha: Vyšehrad, Národní muzeum, 2011. $b biografické údaje
670 $a SRŠEŇ, Lubomír. Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. Sborník Národního muzea. Řada A - historie 63, 2009, č. 1, 2 - 3 a 4, celkem 168 s. $b biografické údaje
670 $a ŠTĚPÁNOVÁ, Daniela-RYŠAVÁ, Eva-BRODSKÝ, Pavel. Václav Hanka 1791-1861: Výstava k 200. výročí. S.l., s.n., s.a. [1991]. $b biografické údaje
670 $a KRECAR, Jarmil. Hanka bibliofil. Ročenka československých knihařů 3, 1927, s. 37-41. $b biografické údaje
670 $a MENCLOVÁ, Věra-SVOZIL, Bohumil-VANĚK, Václav. Slovník českých spisovatelů. Praha : Libri, 2000, s. 212-213. $b biografické údaje
670 $a Pozitivní noviny $b biografické údaje $u http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2011090063
670 $a VRCHOTKA, Jaroslav. Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1967, s.81 a s.142-144. $b biografické údaje
670 $a VRCHOTKA, Jaroslav. Václav Hanka a Národní muzeum: Ke stému výročí úmrtí prvního muzejního bibliotékáře. Časopis Národního muzea : Oddíl věd společenských 130, 1961, č. 1, s. 81-82. $b biografické údaje
670 $a Národní autority $b autoritní forma, data $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000009216&local_base=AUT
670 $a PNP-Památník národního písemnictví, katalogy a databáze $b biografické údaje $u http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/hanka-vaclav/
670 $a PRAŽÁKOVÁ, Běla. Václav Hanka (1791-1861). Literární pozůstalost. Praha: Literární archív Památníku národního písemnictví, 1987. 63 s. Literární archív Památníku národního písemnictví v Praze. Edice inventářů; č. 419. $b biografické údaje
670 $a Badatelna.eu $b biografické údaje $u http://www.badatelna.eu/fond/3871/
670 $a Wikipedie $b biografické údaje $u http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Hanka
678 0# $a Básník, editor, překladatel, filolog, literární historik, povoláním knihovník a kustod muzejních sbírek; vysokoškolský pedagog. -- Narozen 10.6. 1791 v Hořiněvsi na Královéhradecku, zemřel 12.1. 1861 v Praze, pohřben na Vyšehradském hřbitově tamtéž. Pocházel z dobře situované rodiny. Od rakouských Slovanů, procházejících jeho rodištěm, se Hanka učil slovanským jazykům (později všechny aktivně ovládal). Studoval gymnázium v Hradci Králové, filozofii v Praze a práva tamtéž a ve Vídni. V Praze se dostal do společnosti mladých vlastenců a byl žákem J. Dobrovského. Od r. 1821 až do své smrti byl správcem knihovny Muzea království Českého, později zde působil také jako archivář, kustod numismatické sbírky a sbírek historických. Vyučoval v Lužickém semináři v Praze a od r. 1848 do konce života přednášel na pražské univerzitě, nejprve staroslověnštinu, pak také ruskou, polskou a českou literaturu a jazyk (profesorem se však nikdy nestal). V r. 1848 se podílel na přípravách Slovanského sjezdu v Praze, angažoval se také v Lípě slovanské. Proslul jako propagátor slovanské vzájemnosti (korespondence, výměna knih, publikační činnost apod.), jako slavjanofil a údajný objevitel Rukopisu královédvorského (r. 1817). Byl členem řady vědeckých institucí.a nositelem mnoha vědeckých uznání, řádů a titulů, zvláště z oficiálních kruhů carského Ruska. Básnické počátky Václava Hanky vycházejí z puchmajerovské poetiky a mají široký žánrový rozsah (anakreontika, idylika, sentimentální selanky, popisné básně, didaktické a příležitostné skladby, bajky, epigramy, satiry, humoristické básně apod.). Patřil mezi první, kteří pro novodobou českou poezii vyhledávali oporu v lidových písních, soustředil se při tom zejména na milostnou lyriku. Jeho písňové skladby byly často zhudebňovány, některé zlidověly (např. Moravo, Moravo). Byl významným překladatelem slovanské poezie a prózy (Vuk Karadžić, Adam Mickiewicz, Slovo o pluku Igorově aj.), překládal i z němčiny (Salomon Gessner). Jako filolog (bohemista a slavista) Hanka vycházel z názorů Josefa Dobrovského, po jehož smrti znovu vydal se svými doplňky a úpravami několik jeho knižních prací (např. Mluvnice čili soustava českého jazyka). – Záslužná je též jeho editorská činnost: od r. 1817 vydával sbírku Starobylá skládanie, obsahující staročeské básnické skladby ze 14. a 15. století, vydal např. Dalimilovu kroniku a Čtenie Nikodemovo, dílo. M. Jana Husa aj. Je spojován s podvrhy staročeských památek, Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského (RKZ), které měly dokumentovat vyspělost původní slovanské a české kultury. Jako knihovník Národního muzea se zasloužil o vybudování slovanského oddělení knihovny (jeho zásluhou má dnes Knihovna Národního muzea nejrozsáhlejší sbírku slovanské literatury u nás). Hlavním zdrojem slovanské literatury byly H. osobní styky a výměna knih. Nejméně záslužná stránka H. činnosti v Muzeu má souvislost s jeho falzifikátorskou činností. Jeho slavná falza, která sám i prostřednictvím jiných uložil do muzejních sbírek, vytvořila s jeho pozdějším glosováním a vpisováním do vzácných knih komplex muzejních podvrhů, který výrazně ovlivnil vývoj české vědy a zasáhl do národního života. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=281226 $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276249
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Knihovna Národního muzea $5 CZ-PrLNM $i Národní knihovna $5 CZ-PrNK $i Knihovna Muzea Českého ráje v Turnově.
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i H. byl velký milovník a bibliofil. V poslední vůli vyslovil přání, aby Národní muzeum odkoupilo od vdovy vše, co může potřebovat z jeho knih, mincí i obrazů (koupě za 500 zl. v ročních splátkách po 100 zl.). Sbírka obsahovala většinou slavika, často velmi cenná, bohemika. Hankova knihovna se však jako celek nezachovala. Větší část byla prodána do Petrohradu a do Vídně. Muzejní výbor koupil část knih s pozůstalostí v r. 1861. V muzeu nebyly knihy z H. pozůstalosti ponechány pohromadě, jsou rozptýlené podle oborů v knižním fondu Knihovny NM: Odd. základního fondu, Odd. rukopisů a starých tisků (především H. autografy – přepisy starších rukopisů, nebo jeho díla vlastní, Památníky slovanských hostí aj.; zde též dochován H. Ruční Katalog Rukopisůw, slovanského oddělení i inkunábulí českého Museum v Praze z pol. 19. stol. představující nejstarší katalog Knihovny NM, lístkový katalog starých tisků), Odd. knižní kultury (ve sb.„Obrození" ca 43 knih). V Knihovně Muzea Českého ráje ve Scheybalově sbírce se nachází 1 svazek, který dříve vlastnil Václav Hanka, a to kniha Diadochos Bartoloměje Paprockého z roku 1602 (SCH ST 111). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Knihy, jejichž původním majitelem byl Václav Hanka, obsahují vlastnická jak rukopisná exlibris („Hanka“, „z Hankových“) a razítka (nejčastěji s textem „Z Hankových" v kaligrafickém rámci), v mnoha případech také různé dedikace a majitelovy glosy a doplňky, zejm. ve vlastních dílech (např. H. Mluvnice čili soustava českého jazyka z r. 1822 nebo Zbírka nejdávnějších slovníků latinsko-českých, s obsahem neznámých slov z r. 1833 s kopií folia z Mater verborum apod.). Vazby měl většinou celokožené, bohatě zlacené rokokovými tlačítky (v oblibě měl červenou skopovici), na hřbet pergamenových vazeb si zapisoval perem zkrácené tituly. Podle Krecara měl v knihách i své tištěné exlibris - vinětu s knihou, pergamenovým svitkem, rozsvíceným kahanem a dubovou ratolestí (zatím nedoloženo). $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Literární pozůstalost Václava Hanky, patrně ne zcela úplná, byla původně předána r. 1861 do NM. Dnes je uložena v LA PNP v 64 archivních kartónech pod různými přírůstkovými čísly v rozmezí 27/49 - 52/63. Fond obsahující korespondenci, rukopisy, tisky apod. zahrnuje období 1808-1860 a je zpracován $5 LA PNP
680 $a Lokace knižní sbírky: $5 CZ-PrLNM $5 CZ-PrNK $5 Petrohrad $5 Vídeň
680 $a Lokace dokumentární sbírky: $i Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze $5 LA PNP
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Ve sbírkách Oddělení starších dějin českých Národního muzea se nachází dva portréty (olejomalby) Václava Hanky, dále dvě litografie a jedna plastika (voskový model bysty). -- 1. Portrét Václava Hanky – olejomalba. Autor: Antonín Machek (* 31. 10. 1775, Podlažice /okr. Chrudim/ – † 18. 11. 1844, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1821 (s pozdějšími doplňky). Technika: olejomalba na plátně. Rozměr: 88,3 x 71,5 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-11 827. Foto: Olga Trmalová. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 63, 2009, čís. 1–4, s. 1–168; Lubomír Sršeň, Nevšední příběhy portrétů (Puchmajer, Sedláček, Hanka, Rajská, Němcová). Praha (Vyšehrad – Národní muzeum) 2011. -- 2. Portrét Václava Hanky – olejomalba. Autor: František Horčička (* 29. 6. 1776, Praha – † 5. 4. 1856, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1831. Technika: olejomalba na plátně. Rozměr: 37 x 33,5 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-22 545. Foto: Jan Frühauf. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 63, 2009, čís. 1–4, s. 1–168. -- 3. Portrétní vyobrazení Václava Hanky – litografie. Autor: Franz Taddeo Mayer (* 20. 10. 1812, Kaceřov /okr. Plzeň-sever/ – † 1856, Frankfurt nad Mohanem). Místo vzniku: Praha. Datace: 1844. Technika: křídová litografie na papíře. Rozměr: 46,6 x 28,8 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-195 082. Foto: Jan Rendek. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 63, 2009, čís. 1–4, s. 1–168. -- 4. Autor: Josef Farský (* 7. 5. 1826, Praha – † 16. 12. 1889, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1861. Technika: křídová litografie na papíře. Rozměr: 52,1 x 36 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-195 083. Foto: Jan Rendek. Pozn.: viz Lubomír Sršeň, Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 63, 2009, čís. 1–4, s. 1–168. -- 5. Plastika Václava Hanky. Autor: Tomáš Seidan (* 5. 9. 1830, Praha – † 2. 12. 1890, Praha) ? – připsáno. Místo vzniku: Praha. Datace: 1861. Technika: vosková plastika (model). Rozměr: v. 10 cm, š. 4,7 cm, tl. 3,5 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-197 496. Foto: Jan Rendek. Pozn.: dosud neznámá podobizna V. Hanky, objevená ve starých fondech NM v r. 2010 (není zahrnuta do soupisu veškeré dostupné ikonografie Václava Hanky, obsažené ve studii Lubomíra Sršně, Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 63, 2009, čís. 1–4, s. 1–168).
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Černé razítko se jménem "HANKA" na titulním listě knihy Josef Dobrovský: Entwurf zu ... Etymologicon der slawischen Sprache. Prag, 1813. $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Zámecká knihovna Maleč (soukromé vlastnictví) $5 CZ-PrLNM $9 PROVENIO
856 4# $y Šembera, Alois Vojtěch, 1807-1882 $u http://provenio.net/authorities/48625 $9 PROVENIO $3 majitel
856 4# $y Volák, František Pravoslav, 1829-1865 $u http://provenio.net/authorities/56629 $9 PROVENIO $3 majitel
856 4# $y Machek, Antonín, 1775-1844 $u http://provenio.net/authorities/57311 $9 PROVENIO $3 majitel
856 4# $y Medalová, Vilemína, nar. 1841 $u http://provenio.net/authorities/61350 $9 PROVENIO $3 majitel
856 4# $3 provenience $y Na titulním listě je černé razítko se jménem "HANKA". $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276250
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276251 $y Vlastnické razítko Václava Hanky na poslední straně knihy "Obrazy dějin českých".
856 4# $3 fotografie $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276252 $y V. Hanka: Zbjrka neydáwněgšjch slownjků latinsko-českých, s obsahem neznámých slow w abecednjm pořádku česko-latinským (sign. 63 C 24). Iluminovaná iniciála - kopie Mater verborum před titulním listem.
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276253 $y Titulní strana knihy "Gesnerowy Idylly" s vlastnickým razítkem s textem "Z Hankowych".
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276254 $y Dedikace v knize "Böhmische Rechtschreibung" od A. V. Šembery.
856 4# $y Čelakovský, František Ladislav, 1799-1852 $u http://provenio.net/authorities/42413 $9 PROVENIO $3 majitel
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/107831 $y Dittrich, Josef Petr Václav, 1763-1823 $9 PROVENIO
856 4# $y Dobrovský, Josef, 1753-1829 $u http://provenio.net/authorities/42944 $9 PROVENIO $3 majitel
856 4# $3 provenience $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276255 $y Titulní strana knihy "Lyrické básně" od Fr. M. Klácela s vlastnickým razítkem "Z Hankových" (v místech muzejního razítka).
856 4# $3 fotografie $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276256 $y Lístkový katalog starých tisků sepsaný V. Hankou.
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=281227 $y Portrét Václava Hanky – olejomalba. Autor: Antonín Machek. Místo vzniku: Praha. Datace: 1821 (s pozdějšími doplňky). Technika: olejomalba na plátně. Rozměr: 88,3 x 71,5 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-11 827. Foto: Olga Trmalová.
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=281228 $y Portrét Václava Hanky – olejomalba. Autor: František Horčička (* 29. 6. 1776, Praha – † 5. 4. 1856, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1831. Technika: olejomalba na plátně. Rozměr: 37 x 33,5 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-22 545. Foto: Jan Frühauf.
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=281229 $y Portrétní vyobrazení Václava Hanky – litografie. Autor: Franz Taddeo Mayer (* 20. 10. 1812, Kaceřov /okr. Plzeň-sever/ – † 1856, Frankfurt nad Mohanem). Místo vzniku: Praha. Datace: 1844. Technika: křídová litografie na papíře. Rozměr: 46,6 x 28,8 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-195 082. Foto: Jan Rendek
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=281230 $y Portrét VH - litografie. Autor: Josef Farský (* 7. 5. 1826, Praha – † 16. 12. 1889, Praha). Místo vzniku: Praha. Datace: 1861. Technika: křídová litografie na papíře. Rozměr: 52,1 x 36 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-195 083. Foto: Jan Rendek.
856 4# $3 portret $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=281231 $y Plastika Václava Hanky. Autor: Tomáš Seidan (* 5. 9. 1830, Praha – † 2. 12. 1890, Praha) ? – připsáno. Místo vzniku: Praha. Datace: 1861. Technika: vosková plastika (model). Rozměr: v. 10 cm, š. 4,7 cm, tl. 3,5 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-197 496. Foto: Jan Rendek.
856 4# $3 fotografie $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F43985&rootDirectory=80577#!?file=276257 $y Hrob Václava Hanky na Vyšehradském hřbitově.
856 4# $3 majitel $u http://provenio.net/authorities/100011 $y Martynov, Ivan Michajlovič, 1821-1894 $9 PROVENIO
856 4# $3 provenience $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=80577#!?file=186656 $y Razítko "Z Hankových" na titulním listě knihy Diadochos Bartoloměje Paprockého z roku 1602 v Knihovně Muzea Českého ráje.
856 4# $3 provenience $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=80577#!?file=310949 $y Rukopisné věnování V. Hanky J. Dobrovskému.
856 4# $3 provenience $u https://stt.opac.nm.cz/media-viewer?rootDirectory=80577#!?file=312136 $y Černé razítko z majuskulním textem "Hanka" a poznámka o darování od Josefa Dobrovského. $9 PROVENIO
910 $a ABA010
998 $a Klacek $a jaka, Peš $a syb, Srsen $a Kulíšková, Muzeum Českého ráje v Turnově $b MV
Processing history
Permanent link