Řehoř, František, 1857-1899

Řehoř, František, 1857-1899

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3242512
3 CZ-PrLNM
5 20210114145525.3
8 980609|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABH303
46 $f 1857 $g 1899
100 1# $a Řehoř, František, $d 1857-1899
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Stěžery u Hradce Králové $b Praha $c Česko
374 $a úředníci
374 $a etnografové
375 $a muž
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000031628&local_base=AUT
670 $a Wikipedia $u http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Řehoř
670 $a Knihovny významných českých osobností $u http://www.osobniknihovny.cz/detail.do?articleId=6349
670 $a KALETA, Petr. František Řehoř: milovník života haličských Rusínů $u http://www.nkp.cz/slovanska-knihovna/odborne-cinnosti-publikace/odborne-projekty/prague-perspectives1/obsah-s-resume-v-cestine/res-kaleta
670 $a Ústav pro českou literaturu AV ČR (Digitalizovaný archiv časopisů) - Světozor, 1898-99,č. 48 (portrét F. Řehoře). $u http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=SvetozorII/33.1898-1899/48/575.png
670 $a ČERNÝ, Adolf. Za Františkem Řehořem. Slovanský přehled, 1900, 2, s. 99-104.
670 $a SECKÁ, Milena. František Řehoř and his collection of photographs from Halič in the Náprstek Museum : on the 100th anniversary of his birth[sic!]. Prague : National Museum in Prague, 1999. [CD-ROM].
670 $a VALÁŠKOVÁ, Naďa a ŘEHOŘ, František. František Řehoř (1857-1899) a jeho etnografická činnost : (s ukázkami článků F.Řehoře z Haliče). Praha : Etnologický ústav AV ČR, 1999. 182 s.
670 $a VALÁŠKOVÁ, Naďa. Slovanská etnografie a František Řehoř. Český lid, 1990, 77, s. 115-117.
670 $a BAŤHA, František. František Řehoř. Praha, 1964. Edice inventářů, č. 105
678 0# $a Narozen 16. 12. 1857 ve Stěžerách u Hradce Králové, zemřel 6. 10. 1899 v Praze. Úředník, haličský národopisec. -- Studoval vyšší reálku v Hradci Králové. Roku 1877 se s rodiči odstěhoval do obce Volkov u Lvova, kde získali do pronájmu statek benediktinského řádu, kde ho zaujal ho archaický způsob života a hospodaření místních obyvatel - Ukrajinců, Rusínů, Huculů a haličských Židů. Život mezi nimi si oblíbil a navázal tam množství kontaktů. Brzy se stal uznávaným odborníkem na haličský národopis. Od r. 1880 začal publikovat v různých časopisech: Světozor, Osvěta, Květy, Musejník, Lumír, Slovanský sborník, Vesna, Ruch, Zlatá Praha, Zprávy z tržnice, Národní listy a j. V Haliči si získal řadu přátel (k nejvýznamnějším patřili národní buditel Volodymir Šuchevyč a spisovatel Ivan Franko). V roce 1890 se odstěhoval do Prahy a svou rozsáhlou českou knihovnu předal ukrajinskému spolku Prosvita. Po návratu do Čech pracoval jako úředník pro pražskou obec a pokračoval v psaní článků, pomáhal tvořit muzejní sbírky, napsal přes 160 hesel do Ottova slovníku naučného. K jeho českým spolupracovníkům patřil Edvard Jelínek, z mladší generace pak Ludvík Kuba a Adolf Černý. Snažil se i o souborné knižní vydání svých výzkumů, ale žádný z nakladatelů mu nevyhověl z obav před finanční ztrátou. Jeho dílo tak dodnes zůstává rozptýleno po časopisech. -- Za zásluhy o haličský národopis a vzájemné poznání kultur ziskal řadu ocenění (Čestné členství ve lvovském rusínském spolku Prosvita - 1888 nebo 1890, Členství ve společnosti Musea Království českého (1894), Dopisující členství haličského národopisného sdružení Towarzystwo Ludoznawcze (1895). -- Vytvořil a popsal rozsáhlou fotografickou sbírku, zachycující život na východní Haliči druhé poloviny 19. století. -- Zemřel na tuberkulózu, pohřben byl na Olšanských hřbitovech. $u http://provenio.net/PROVENIO/AUTORITY/REHOR/Frantisek_Rehor_1899_Tomas.png
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Řehořova knižní sbírka (ca 2000 položek, později doplněno o ca dalších 600 svazků) je rozptýlena ve fondu Knihovny Národní muzea. Jedná se o jeho haličskou (ukrajinskou, maloruskou) knihovnu, vytvořenou v letech 1877-1890. Seznamy Řehořových knižních darů sepsal v letech 1894-1899 Čeněk Zíbrt při jejich přebírání do muzejní knihovny. Zastoupena byla rusínská a ukrajinská literatura (vydávaná nejčastěji ve Lvově), slovanská jazykověda, etnografie, periodika (historická, satiricko-politická, literárněvědná aj.), historie ruské literatury, beletrie, učebnice pro střední školy. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i V Řehořových knihách dochováno vlastnické razítko (zatím známy tři typy): „František Řehoř”, „Frant. Řehoř”a „Frant. Řehoře maloruských tisků č.”. Výjimečně užil štítků s rukopisným exlibris. V některých knihách dochovány autorské dedikace, popř. rukopisné poznámky, u nichž nelze zjistit pisatele. Zajímavým dokladem je grafické exlibris a oválné razítko „Biblioteky tovaristva 'Prosvita' u L'vovi”. $5 CZ-PrLNM
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Základní fond Knihovny NM (rozptýleno, částečně na sign. 79 a 81). Katalogizační lístky zařazeny do GJK, některé z nich s označením “Řehoř”. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Získal také množství předmětů - modelů staveb, řemeslnických nástrojů, hraček, hudebních nástrojů, výšivek, domácích ozdob, keramiky, kraslic a oděvů, které předal Náprstkovu muzeu. Po roce 1895 pomáhal při vzniku Českoslovanského národopisného muzea (dnes součást Národního muzea). Ceněná je i jeho huculská sbírka (pro Náprstkovo muzeum) se svícny, vykládanými holemi, šperky a řezbami. $5 Národní muzeum Praha
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Osobní fond v rozsahu 17 kartónů, 1850-1899. -- 1. Korespondence a) přijatá (I. Franko, E. Jelínek, R. Jesenská, L. Kuba, J. Náprstková, V. Šuchevyč, V. Vlček); b) odeslaná; c) rodinná; d) cizí. -- 2. Rukopisy a) vlastní (z oboru etnografie a ukrajinistiky); b) cizí (ukrajinští autoři). -- 3. Tisky. -- 4. Fotografie. -- Zpracováno ve 2. stupni evidence - F. Baťha: František Řehoř, Praha 1964, edice inv. č. 105. $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
680 $a Charakteristika odborné sbírky: $i Předměty, které František Řehoř věnoval Náprstkovu muzeu, jsou průběžně zaevidovány v historickém sbírkovém inventáři. Při přerozdělování sbírek byly kolem poloviny padesátých let předány do slovanského národopisu. Je u nich písmeno S (např. český národopis je zase označen písmenem Č). Vzhledem k našemu současnému sběrnému programu by Řehořova sbírka neměla být ani kde zařazena. Řehořova sbírka je velmi rozsáhlá, jak předměty přicházely, byly evidovány. Takže jsou průběžně evidovány asi ve třech knihách. Ne u všech předmětů ono písmeno S je, ale to neznamená, že když písmeno chybí, předmět zde je. Předměty byly za okupace ukrývány na několika místech mimo objekt NpM. V roce 1950 se naši předchůdci snažili o inventarizaci fondů a u fyzicky nalezených předmětů je tedy razítko "1950". $5 ABE308
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276056 $y Razítko s textem: "František Řehoř" (sign. 79 A 00025).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276057 $y Razítko s textem: "Frant. Řehoř" (sign. 79 C 00152).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276058 $y Razítko s textem: "Frant. Řehoře maloruských tisků č." (sign. 79 G 00097).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276059 $y Podpis: "Řehoř" (sign. 79 C 00152).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276060 $y Podpis: "Řehoř"; štítek s textem: "Praha, Bn. Frant. Řehoř, obecní knihovna" (sign. 79 A 00019).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276061 $y Dedikace autora (ukrajinského jazykovědce a spisovatele Omeljana Ohonovs'kého (1833-1894)) Františku Řehořovi (sign. 79 E 00056).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276062 $y Rukopisná dedikace autora (ukrajinského politika a pedagoga Oleksandera Barvins'kého (1847-1927)) Františku Řehořovi z roku 1892 (sign. 79 D 00052).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276063 $y Rukopisná poznámka na titulním listu (sign. 79 A 00030/1897).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276064 $y Částečně čitelné rukopisné exlibris na štítku, grafické exlibris s textem: "Biblioteka Tovaristva "Pros'vita, čislo..., znak..." (sign. 79 A 00056).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F42512&rootDirectory=73775#!?file=276065 $y Oválné razítko: "Biblioteka tovaristva "Pros'vita" u L'vovi" (sign. 79 A 00056).
909 $a CZ
998 $a jaka $a kuboš
Processing history
Permanent link