Náprstek, Vojta, 1826-1894

Náprstek, Vojta, 1826-1894

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3235668
3 CZ-PrLNM
5 20210114145303.3
8 000622|||-cnnnaabn-----------n-a|a----
40 ## $a ABH303
46 $f 1826 $g 1894
100 1# $a Náprstek, Vojta, $d 1826-1894
368 $a měšťanské knihovny
370 $a Praha (Česko) $b Praha (Česko) $c Česko
374 $a politici
374 $a osvětoví pracovníci
374 $a spisovatelé
374 $a novináři
375 $a muž
400 1# $a Náprstek, Vojtěch, $d 1826-1894 $0 o
400 1# $a Fingerhut, Adalbert, $d 1826-1894 $0 o
400 1# $a Fingerhut, Vojtěch, $d 1826-1894 $0 o
665 $a Jménem Vojtěch vydal Zpěvník slovanský.
670 $a Národní autority ČR $u http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000024760&local_base=AUT
670 $a Wikipedia - Vojta Náprstek $u http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_N%C3%A1prstek
670 $a ŠLECHTA, F. Knihovna V. Náprstka. I. Knihy české. - Bohemica. V Praze, vl. nákl., 1872.
670 $a ŠTĚPÁNOVÁ, Irena, SOCHOROVÁ, Ludmila a SECKÁ, Milena. Ženy rodiny Náprstkovy. Praha: Argo, 2001.
670 $a SECKÁ, Milena. Americký klub dam: k příležitosti 140. výročí založení. Praha: Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, 2005.
670 $a SECKÁ, Milena. Vojta Náprstek: Vlastenec, sběratel, mecenáš. Praha: Vyšehrad, 2011.
670 $a Zahradníček, Vladimír. Sbírka scrap-booků knihovny Náprstkova muzea. Sborník Národního muzea v Praze, Řada C - Literární historie. 1986, roč. 31, č. 3-4, s. 326-331.
670 $a Archivní fondy Knihovny Náprstkova muzea $u http://www.nm.cz/mapa-webu-detail/Oddeleni-NpM/Knihovna-Naprstkova-muzea/Archivni-fondy-Knihovny-Naprstkova-muzea/
670 $a PRAŽÁKOVÁ, Běla. VOJTĚCH NÁPRSTEK (1826-1894). Soupis osobního fondu. Edice inventářů č. 622. Praha: Památník národního písemnictví, 1986.
670 $a SPUNAROVÁ, Taťjána. Vojta Náprstek a Knihovna Národního muzea. Sborník Národního muzea v Praze (Acta Musei Nationalis Pragae), řada C – Literární historie (Series C_historia litterarum) 32, 1987, č. 3, s. 17-54.
670 $a HIistorická knihovna Vojty Náprstka $u http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Oddeleni-NpM/Knihovna-Naprstkova-muzea/Knizni-fondy-Knihovny-Naprstkova-muzea/
670 $a Jiné fondy Knihovny Náprstkova muzea $u http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Oddeleni-NpM/Knihovna-Naprstkova-muzea/Jine-fondy-Knihovny-Naprstkova-muzea/
670 $a Náprstkova dýmka míru $u http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/naprstkova-dymka-miru--1199048
670 $a Ve Vídni zažil Vojta Náprstek jako student i revoluci roku 1848 $u http://www.radio.cz/cz/rubrika/krajane/ve-vidni-zazil-vojta-naprstek-jako-student-i-revoluci-roku-1848 $u http://rebel.radio.cz/mp3/podcast/cz/krajane/ve-vidni-zazil-vojta-naprstek-jako-student-i-revoluci-roku-1848-1.mp3
670 $a Expozice Náprstkova muzea - Vojta Náprstek $u http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Expozice-NpM/Vojta-Naprstek.html
678 0# $a Narozen 17.4.1826 v Praze, zemřel 2.9.1894 v Praze. -- Zakladatel Českého průmyslového muzea, vlastenecký pracovník, politik, vlastenec, mecenáš, zakladatel prvního soukromého muzea v Čechách. -- Narodil se manželům Fingerhutovým (Náprstek se až do roku 1880 také takto jmenoval), kteří vlastnili staropražský dům U Halánků (na Betlémském náměstí) s pivovarem a vinopalnou. Studoval klasické gymnázium na Starém Městě v Praze u profesora Josefa Jungmanna. I když už v této době projevoval zájem o asijské kultury a chtěl studovat orientalistiku, na popud matky šel studovat práva do Vídně. Studia předčasně ukončil v roce 1848, protože se ve Vídni a Praze účastnil revoluce. Po jejím potlačení se uchýlil se na čas do emigrace do USA. V Americe prožil 9 let pestrého života - byl nádeníkem, truhlářem, papírníkem, knihkupcem, politikem a účastníkem vládní expedice k Indiánům kmene Dakota. Roku 1858 se vrátil do Prahy a záhy se z rodinného pivovaru U Halánků stalo centrum české inteligence. Rozvíjel tu intenzívní osvětovou činnost, účinně propagoval emancipaci žen, staral se o praktické formy šíření pokroku v domácnostech. Byl nazýván "čestným konzulem" Čechů působících v zahraničí a jeho sbírky se rozrůstaly koupí, dary přátel, krajanů a cestovatelů. Náprstek založil v roce 1873 v bývalém rodinném pivovaru muzeum nazvané České průmyslové muzeum (veřejnosti se otevřelo r. 1874). Do muzea přispívali mj. E. Holub, E. S. Vráz, J. Kořenský, V. A. Frič aj. Původní účel - předvádět české veřejnosti technické novinky, které měly přispívat k modernizaci průmyslu u nás - stále více ustupoval rostoucím národopisným sbírkám. Když starobylý pivovar přestal stačit, nechal Náprstek postavit novou muzejní budovu, která nazvána jménem svého zakladatele slouží dodnes (r. 1876 byl položen základní kámen a první výstava se konala v roce 1887). Po jeho smrti se stalo muzeem národopisným. Nachází se v souboru budov v areálu bývalého pivovaru a vinopalny „U Halánků“ na Starém Městě pražském. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=275020 $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=275021
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Knihovnu začal Náprstek programově budovat po svém návratu ze Spojených států amerických v roce 1858 (základ tvořily knížky z jeho studentské sbírky). Koncipoval ji jako společenské centrum a záhy se z ní stal společensko-politický salón (v čítárně, která se dodnes dochovala v původní podobě, se scházeli přední čeští vlastenci, Náprstkovi přátelé, vědci, politici, literáti a cestovatelé na tzv. dýcháncích, často spojených s odbornými přednáškami). Knihovna byla k dispozici všem, kteří měli zájem a také Americkému klubu dam. Ve své závěti odkázal Náprstekk svůj majetek svému muzeu. Součástí jeho osobních sbírek bylo 46 000 svazků knih (mezi nimi se nacházejí inkunábule a staré tisky), 18 000 fotografií, sbírka stereoskopických snímků, sbírka výstřižkových knih a sbírka dobové grafiky. Knižní fond, který je uložen jak v pražských, tak i mimopražských depozitářích Náprstkova muzea, byl doplňován do 50. let 20. století (v 60. letech byla jako historický celek zakonzervována). Je zpracována pouze ve svazkových katalozích z konce 19.století; jednak autorských, tak i předmětových, částečně rovněž členěných podle použitého jazyka. Dnes tento historický fond nese název „Historická knihovna Vojty Náprstka“ a čítá 65 000 svazků a je klasickou ukázkou dochované bohaté měšťanské knihovny 19.století. -- Některé knihy z majetku V. Náprstka jsou též rozptýleny v generálním fondu Knihovny NM (např. sign. 95 J) a řada knih s N. exlibris, vlepeným až po jeho smrti, se nachází rovněž v osobní sbírce J. Zeyera. $5 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i "Mluvící" grafické exlibris od M. Švabinského z r. 1898.. Malé oválné tištěné razítko „V.N.“. Razítko "Vojta Náprstek". $5 CZ-PrLNM $5 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
680 $a Lokace knižní sbírky: $i Národní muzeum - Náprstkovo muzeum: „Historická knihovna Vojty Náprstka“. Zpracování ve svazkových katalozích z konce 19. století (autorských, předmětových a částečně též členěných podle použitého jazyka). Knihovna NM (rozptýleno). $5 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i Literární a osobní pozůstalost V. Náprstka je uložena v Náprstkově muzeu. Zahrnuje listinný materiál vztahující se k domu U Halánků a k Náprstkovu muzeu, k rodině Novákových, Fingerhutových i Náprstkových, včetně rodokmenů a osobních dokladů a listin úřední i soukromé provenience. K zajímavým pramenům patří deníkové zápisky a vzpomínková vyprávění, které osobitým způsobem přibližují život v rodině i společnosti v 19.století. Podstatnou část fondu tvoří korespondence Vojty a Josefy Náprstkových, jak s českými, tak i zahraničními přáteli. Součástí fondu jsou rovněž materiály k osobnostem, které k rodině nebo muzeu měly úzký vztah, jako např. Jan Evangelista Purkyně, Antonín Bráf, Julius Zeyer, Jiří Kraemer, Bohumil Bauše, rodina Křížkova, Kottnerova a další. Celkem čítá Archiv Vojty Náprstka 149 archivních krabic. $5 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
680 $a Charakteristika dokumentární sbírky: $i N. literární pozůstalost je uložena jednak v Náprstkově muzeu (149 archivních krabic) a v malé míře v LA PNP. LA PNP vlastní jen malý zlomek z let 1845-1906 uložený v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 1/88. Fragment zahrnuje období 1845-1906. $5 Národní muzeum - Náprstkovo muzeum $5 Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze
680 $a Charakteristika umělecké sbírky: $i Oddělení starších dějin českých Národního muzea má ve správě dva grafické tisky s portrétem Vojtěcha Náprstka. – 1. Portrét Vojtěcha Náprstka. Autor: anonym. Místo vzniku: Praha. Datace: 1878. Technika: litografie na papíře. Rozměr: 55,7 x 39,2 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-109 228. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: výstřižek z Humoristických listů, 1878, čís. 2. – 2. Grafický tisk s portrétem Vojty Náprstka. Autor: anonym. Místo a doba vzniku: Praha, asi 1906. Technika: křídová litografie. Rozměry celku: 27,4 x 17,8 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-195 381. Foto: Lubomír Sršeň. $5 Historické muzeum NM
680 $a Lokace umělecké sbírky: $i Národní muzeum - Oddělení starších dějin českých
856 4# $y Náprstková, Josefa, 1838-1907 $u http://provenio.net/authorities/54906 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Historická knihovna Vojty Náprstka $u http://provenio.net/authorities/33839 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=281058 $y Vojtěch Náprstek v 1848 (Toužimský, Josef. Na úsvitě nové doby. Praha: Vilímek 1899).
856 4# $y Zeyer, Julius, 1841-1901 $u http://provenio.net/authorities/34015 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=281059 $y Portrét Vojtěcha Náprstka. Autor: anonym. Místo vzniku: Praha. Datace: 1878. Technika: litografie na papíře. Rozměr: 55,7 x 39,2 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-109 228. Foto: Lubomír Sršeň. Pozn.: výstřižek z Humoristických listů, 1878, čís. 2.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=281060 $y Vojtěch Náprstek v 1885 (Vilímek, České album, sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=275022 $y Vojtěch a Josefa Náprstkovi (foto J. Eckert).
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=281061 $y Grafický tisk s portrétem Vojty Náprstka. Autor: anonym. Místo a doba vzniku: Praha, asi 1906. Technika: křídová litografie. Rozměry celku: 27,4 x 17,8 cm. Lokace: Národní muzeum, oddělení starších českých dějin, inv. čís. H2-195 381. Foto: Lubomír Sršeň.
856 4# $y Grafické exlibris Náprstka. Autorem je profesor Max Švabinský, český malíř a rytec, jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století, který byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik. $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=275023
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=281062 $y Modré razítko "Vojta Náprstek".
856 4# $y Malé oválné razítko "V.N". $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F35668&rootDirectory=72487#!?file=275024
909 $a CZ
998 $a sec, jaka $b jaka
998 $a srsen, syb
Processing history
Permanent link